Xian Sutrof


Paglalakbay

Ang buhay sa mundo'y isang paglalakbay,
Na hindi mo alam kung ano ang naghihintay;
Kaya marapat na tayo'y maging matibay,
At manalig sa Diyos na Siyang gumagabay.

Sa landas na tinatahak natin ngayon,
Huwag nating kalimutan ang aral ng kahapon;
Ito'y magagamit sa darating nating bukas,
Isang bukas na walang katumbas.

[Report Error]