Jasimuddin

[Polli Kobi (the rural poet)] (1 January 1903 - 13 March 1976 / Tambulkhana, Faridpur / Bangladesh)

Jasimuddin Poems

1. Komola Ranir Dighi 5/25/2012
2. Kal Se Asibe 5/25/2012
3. O Tor Nam Shuniya Re 5/25/2012
4. O Mohon Bashi 5/25/2012
5. Gitara Kothay Gelo 5/25/2012
6. Holud Batichhe Meye 5/25/2012
7. Paler Nao 5/25/2012
8. Purnima 5/25/2012
9. Rup 5/25/2012
10. Sindurer Besati 5/25/2012
11. Sibon-Rota 5/25/2012
12. Gouri Girir Meye 5/25/2012
13. Sarthok Rojoni 5/25/2012
14. R Ekdin Asio Bondhu 5/25/2012
15. Khukir Sompotti 5/25/2012
16. Torun Kishor 5/25/2012
17. Polatoka 5/25/2012
18. Golpoburo 5/25/2012
19. Didarul Alom Shorone 5/25/2012
20. Ke Jasre Rongila Majhi 5/25/2012
21. Khandan 5/25/2012
22. Helena 5/25/2012
23. Koishor Joubon Duhu Meli Gelo 5/25/2012
24. Krishani Dui Meye 5/25/2012
25. Rakhaler Rajgi 5/25/2012
26. Puran Pukur 5/25/2012
27. O Amar Gohin Ganger Naya 5/25/2012
28. Jele Gange Machh Dorite Jay 5/25/2012
29. Football Khelowar 5/25/2012
30. Kolyani 5/25/2012
31. Khosmani 5/25/2012
32. Nokshi Kathar Math - 07 5/25/2012
33. Nokshi Kathar Math - 08 5/25/2012
34. Polayon 5/25/2012
35. Ujan Ganger Naiya 5/25/2012
36. Nodir Kul Nai - Kinar Nai Re 5/25/2012
37. Putul 5/25/2012
38. Upohar 5/25/2012
39. O Babu Selam Bare Bar 5/25/2012
40. Joler Konya 5/25/2012
Best Poem of Jasimuddin

Mamarbari

[Hata Bildir]