Kaka Hathrasi

(18 September 1906 - 18 September 1995 / Hathras, Uttar Pradesh / India)

Kaka Hathrasi Poems

1. Cālīsavām̐ rāṣṭrīya bhraṣṭācāra mahōtsava 7/4/2012
2. A'I Me? A Ga'E 7/4/2012
3. Candrayatra Aura Neta Ka Dhandha 7/4/2012
4. Ambara Kaba Tha 7/4/2012
5. Ekata 7/4/2012
6. Teli Kau Byaha 7/4/2012
7. ?ara Tha Usaka 7/4/2012
8. Paidavara 7/4/2012
9. Dhamadhusara Kavvala 7/4/2012
10. Jhu?Ha 7/4/2012
11. Masuri Jatra 7/4/2012
12. Kaka Dohavali 7/4/2012
13. Data Ek Ram 7/4/2012
14. Mam?Haga'I 7/4/2012
15. Name Bare, Darshane Chote 7/4/2012
16. Kaliz Studant 7/4/2012
17. Khila-Khila Khila-Khila Ho Rahi 7/4/2012
18. Hāsyāṣṭaka 7/4/2012
19. Kutte Tabhi Bhau?Kate Hai? 7/4/2012
20. Kauna Kya-Kya Khata Hai? 7/4/2012
[Report Error]