Tryambak Bapuji Thombre

[Balkavi] (1890–1918 / India)

Poems of Tryambak Bapuji Thombre

1. Audumbar 9/12/2012
2. Dosh Ani Priti 9/12/2012
3. Fulrani 9/12/2012
4. Madhuyamini 9/12/2012
5. Nirjhras 9/12/2012
6. Shravan Mas 9/12/2012
7. Shunnyo Manacha Ghumat 9/12/2012
8. Tum Tara Caphekali! 9/12/2012
9. Udasinota 9/12/2012
[Hata Bildir]