Masaoki Shiki

(1867 - 1902)

Masaoki Shiki Poems

1. Haiku 01 1/1/2004
2. Haiku 05 1/1/2004
3. Haiku 08 1/1/2004
4. Haiku 02 1/1/2004
5. Haiku 10 1/1/2004
6. Haiku 03 1/1/2004
7. Haiku 07 1/1/2004
8. Haiku 04 1/1/2004
9. Haiku 06 1/1/2004
10. Tanka 06 1/1/2004
11. Tanka 05 1/1/2004
12. Tanka 04 1/1/2004
13. Tanka 02 1/1/2004
14. Tanka 12 1/1/2004
15. Tanka 08 1/1/2004
16. Haiku 13 1/1/2004
17. Haiku 11 1/1/2004
18. Haiku 12 1/1/2004
19. Tanka 01 1/1/2004
20. Tanka 07 1/1/2004
[Hata Bildir]