Learn More

Nyein Way

Rookie - 80 Points (19.1.1962 / Yangon)

ဘာရဒြါဇပုဏၰားႀကီးရဲ႕ ကြန္ဆက္ခ်ဴရယ္ ၿငီးတြားသံ။


========================================


ဗဟုဓီတရသုတၱံ

ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ေကာသေလသု ဝိဟရတိ အညတရသၼႎ ဝနသေ႑။ ေတန ေခါ ပန သမေယန အညတရႆ ဘာရဒြါဇေဂါတၱႆ ျဗာဟၼဏႆ စတုဒၵသ
ဗလီဗဒၵါ န႒ာ ေဟာႏၲိ။ အထ ေခါ ဘာရဒြါဇေဂါေတၱာ ျဗာဟၼေဏာ ေတ ဗလီဗေဒၵ ဂေဝသေႏၲာ ေယန ေသာ ဝနသေ႑ာ ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ အဒၵသ ဘဂဝႏၲံ တသၼႎ ဝနသေ႑
နိသိႏၷံ ပလႅကႍ အာဘုဇိတြာ ဥဇုံ ကာယံ ပဏိဓာယ ပရိမုခံ သတႎ ဥပ႒ေပတြာ။ ဒိသြာန ေယန ဘဂဝါ ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမာ ဂါထာေယာ အဘာသိ -

''န ဟိ ႏူနိမႆ [နဟႏူနိမႆ (သီ။ သ်ာ။ ကံ။) ]။ သမဏႆ, ဗလီဗဒၵါ စတုဒၵသ၊

အဇၨသ႒ႎ န ဒိႆႏၲိ, ေတနာယံ သမေဏာ သုခီ။

''န ဟိ ႏူနိမႆ သမဏႆ, တိလာေခတၱသၼိ ပါပကာ၊

ဧကပဏၰာ ဒုပဏၰာ [ဒြိပဏၰာ (သီ။ ပီ။) ]။ စ, ေတနာယံ သမေဏာ သုခီ။

''န ဟိ ႏူနိမႆ သမဏႆ, တုစၧေကာ႒သၼိ မူသိကာ၊

ဥေႆာဠႇိကာယ နစၥႏၲိ, ေတနာယံ သမေဏာ သုခီ။

''န ဟိ ႏူနိမႆ သမဏႆ, သႏၲာေရာ သတၱမာသိေကာ၊

ဥပၸါဋေကဟိ သၪၧေႏၷာ, ေတနာယံ သမေဏာ သုခီ။

''န ဟိ ႏူနိမႆ သမဏႆ, ဝိဓဝါ သတၱ ဓီတေရာ၊

ဧကပုတၱာ ဒုပုတၱာ [ဒြိပုတၱာ (သီ။ ပီ။) ]။ စ, ေတနာယံ သမေဏာ သုခီ။

''န ဟိ ႏူနိမႆ သမဏႆ, ပိဂၤလာ တိလကာဟတာ၊

ေသာတၱံ ပါေဒန ေဗာေဓတိ, ေတနာယံ သမေဏာ သုခီ။

''န ဟိ ႏူနိမႆ သမဏႆ, ပစၥဴသမွိ ဣဏာယိကာ၊

ေဒထ ေဒထာတိ ေစာေဒႏၲိ, ေတနာယံ သမေဏာ သုခီ''တိ။

''န ဟိ မယွံ ျဗာဟၼဏ, ဗလီဗဒၵါ စတုဒၵသ၊

အဇၨသ႒ႎ န ဒိႆႏၲိ, ေတနာဟံ ျဗာဟၼဏာ သုခီ။

''န ဟိ မယွံ ျဗာဟၼဏ, တိလာေခတၱသၼိ ပါပကာ၊

ဧကပဏၰာ ဒုပဏၰာ စ, ေတနာဟံ ျဗာဟၼဏာ သုခီ။

''န ဟိ မယွံ ျဗာဟၼဏ, တုစၧေကာ႒သၼိ မူသိကာ၊

ဥေႆာဠႇိကာယ နစၥႏၲိ, ေတနာဟံ ျဗာဟၼဏာ သုခီ။

''န ဟိ မယွံ ျဗာဟၼဏ, သႏၲာေရာ သတၱမာသိေကာ၊

ဥပၸါဋေကဟိ သၪၧေႏၷာ, ေတနာဟံ ျဗာဟၼဏာ သုခီ။

''န ဟိ မယွံ ျဗာဟၼဏ, ဝိဓဝါ သတၱ ဓီတေရာ၊

ဧကပုတၱာ ဒုပုတၱာ စ, ေတနာဟံ ျဗာဟၼဏာ သုခီ။

''န ဟိ မယွံ ျဗာဟၼဏ, ပိဂၤလာ တိလကာဟတာ၊

ေသာတၱံ ပါေဒန ေဗာေဓတိ, ေတနာဟံ ျဗာဟၼဏာ သုခီ။

''န ဟိ မယွံ ျဗာဟၼဏ, ပစၥဴသမွိ ဣဏာယိကာ၊

ေဒထ ေဒထာတိ ေစာေဒႏၲိ, ေတနာဟံ ျဗာဟၼဏာ သုခီ''တိ။

ဧဝံ ဝုေတၱ, ဘာရဒြါဇေဂါေတၱာ ျဗာဟၼေဏာ ဘဂဝႏၲံ ဧတဒေဝါစ - ''အဘိကၠႏၲံ, ေဘာ ေဂါတမ, အဘိကၠႏၲံ, ေဘာ ေဂါတမ! ေသယ်ထာပိ, ေဘာ ေဂါတမ, နိကၠဳဇၨိတံ ဝါ ဥကၠဳေဇၨယ်,
ပဋိစၧႏၷံ ဝါ ဝိဝေရယ်, မူဠႇႆ ဝါ မဂၢံ အာစိေကၡယ်, အႏၶကာေရ ဝါ ေတလပေဇၨာတံ ဓာေရယ် - စကၡဳမေႏၲာ ႐ူပါနိ ဒကၡႏၲီတိ၊ ဧဝေမဝ ေဘာတာ ေဂါတေမန အေနကပရိယာေယန ဓေမၼာ
ပကာသိေတာ။ ဧသာဟံ ဘဝႏၲံ ေဂါတမံ သရဏံ ဂစၧာမိ ဓမၼၪၥ ဘိကၡဳသံဃၪၥ။ လေဘယ်ာဟံ ေဘာေတာ ေဂါတမႆ သႏၲိေက ပဗၺဇၨံ, လေဘယ်ံ ဥပသမၸဒ''ႏၲိ။

အလတၴ ေခါ ဘာရဒြါဇေဂါေတၱာ ျဗာဟၼေဏာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ပဗၺဇၨံ, အလတၴ ဥပသမၸဒံ။ အစိ႐ူပသမၸေႏၷာ ပနာယသၼာ ဘာရဒြါေဇာ ဧေကာ ဝူပကေ႒ာ အပၸမေတၱာ အာတာပီ ပဟိတေတၱာ
ဝိဟရေႏၲာ နစိရေႆဝ - ယႆတၴာယ ကုလပုတၱာ သမၼေဒဝ အဂါရသၼာ အနဂါရိယံ ပဗၺဇႏၲိ, တဒႏုတၱရံ - ျဗဟၼစရိယပရိေယာသာနံ ဒိေ႒ဝ ဓေမၼ သယံ အဘိညာ သစၧိကတြာ ဥပသမၸဇၨ ဝိဟာသိ။ '
'ခီဏာ ဇာတိ, ဝုသိတံ ျဗဟၼစရိယံ, ကတံ ကရဏီယံ,
နာပရံ ဣတၴတၱာယာ''တိ အဗၻညာသိ။ အညတေရာ စ ပနာယသၼာ ဘာရဒြါေဇာ အရဟတံ အေဟာသီတိ။ —
Creit to Maung Min Soe

ၿငိဏ္းေ၀
ၿမန္မာကြန္ဆက္ခ်ဴရယ္ဘူတာရံ ု
2012

Submitted: Sunday, January 06, 2013

Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (ဘာရဒြါဇပုဏၰားႀကီးရဲ႕ ကြန္ဆက္ခ်ဴရယ္ ၿငီးတြားသံ။ by Nyein Way )

Enter the verification code :

There is no comment submitted by members..

Trending Poets

Trending Poems

 1. The Road Not Taken, Robert Frost
 2. Still I Rise, Maya Angelou
 3. Invictus, William Ernest Henley
 4. Annabel Lee, Edgar Allan Poe
 5. Police Car, Mitchell Gonzalez
 6. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost
 7. Christmas Trees, Robert Frost
 8. A Visit from St. Nicholas, Clement Clarke Moore
 9. Death is Nothing at All, Henry Scott Holland
 10. A Child's Christmas in Wales, Dylan Thomas

Poem of the Day

poet Li Po

Amongst the flowers I
am alone with my pot of wine
drinking by myself; then lifting
my cup I asked the moon
to drink with me, its reflection
and mine in the wine cup, just
...... Read complete »

   

Member Poem

poet Marvin Brato Sr

New Poems

 1. A couple, maryline vautravers
 2. Preston's Champ, Stephen Katona
 3. Tu & Io — [ You & I ], Fabrizio Frosini
 4. You & I, Fabrizio Frosini
 5. My Little Bird, Alfred Oyori
 6. Regret, Damian Murphy
 7. Helpless reasonings, Howard MacDougall
 8. The first Flight, michael hagwood
 9. Fake, RJP Patterson
 10. Bee Bathes In Bliss, Saiom Shriver
[Hata Bildir]