Lusapho Gladstone Nyembezi

Rookie [Solokobemgxeka] (07-08-1990 / Qumbu)

Do you like this poet?
0 person liked.
0 person did not like.


ULusapho Gladstone Nyembezi wazalwa
ngomhla wesixhenxe kweyeThupha
ngowewaka elinamakhulu alithoba
namashumi alithoba(07-08-1990) .
Ukhulele kuQumbu eMvumelwano.
Uzalwa ngutata uZP Nyembezi nomama
uFN Nyembezi, engolanywa liphelo
elingasekhoyo, kwisithandathu
sabantwana.
Ufunde amabanga aphantsi
eMvumelwano JSS wagqibezela eQumbu
Village ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Comments about Lusapho Gladstone Nyembezi

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Lusapho Gladstone Nyembezi

Kodwa Kufa

Weza ngenxa yesikreqo
sokhokh'uAdam.
Waba ngumahluko
phakathi komntu noThixo.
Waqhubek'unqaml'imihla
izizukulwana eziybonayo
phantsi kwelanga!
Kufa, umdala unenkqayi.
Waluphel'unezimvi.
Kodwa awuqheleki.
Hay kuf'awuginyeki.
Kwizizukulwana
ngezizukulwana
kuf'awunambitheki.
Ndixakwa ntonye kuwe
kufa,
Ye mfondin'uyatya
kodw'awaneli.
Uyaxhapha
kodw'awugcwali.
Kufa ndiphendule.
Umdala kodw'awuqheleki,
kutheni?
Ufika maxa onke apha
naphaya,
kodw'awuthandeki...bazala
nini oovimba bakho?
Ndiyavuma uvela kuThixo, ...

Read the full of Kodwa Kufa

PoemHunter.com Updates

[Report Error]