Learn More

Nkululeko Mdudu

Rookie (11 October 1990 / Queenstown/ South Africa)

! @~Zihla Ngamqala Mnye~~


Awu! Inkomo kabawo
Yalalis’ uphondo!
Umelusi wayo
Yayingumfo wakwa Sipongolo.

Mhlanazana uthile,
Wayeyiqaqadekisa kuMalan pass,
Ngeezomini “zedom pass.”
Yayivuma ke nayo, ikhuthele,
Nangombala ikhethekile.
Yayilubhelu, inamanqina amnyama tshu!
Namehlo akhanyayo asoloko ethe thu!

Awu! Yatsho yandikhumbuza
Iphupha- leny’ inkabi; ungakhuza-
LikaHulushe kaNtsikana,
Ingaba niyamnakana?

Ngalemini kwakunesizungu,
Emadlelweni alal’ inkungu,
Kwezontaba zakwaMaqoma.
Yaletsheza yajong’ eluNweleni
Ingaziwa nokuba ithwele ni.

Awu! iKhwange Lamakhumsha
AkwaToyota! ladibana nomkrozo:
Owawukhokelwa lithole lakwa Ford,
Kuz’ inkunzi yakwa Mazda, kunye
Nemaz’ emnayama yakwa Volks Wagon,
Zenz’ umngcelele; loomajikojiko ziwagona-gon’.

Waye engxamile umfo wakwaSipongolo
neKhwange lamakhumsha licula kuhle
Lisithi “Vuuuu—uun! Vum-vuuuni!
Mawo! Lathi kanti limthumile,
Waqala wasika kwempambi kwakhe,
Wancumel’ ecaleni wasika kwakho;
Hay’ ayavum’ into yakwa Ford kwaphela,
Yangath’ ithi “uqhelil’ ukubenz’ amachela! ”

Yaba nguwashiywa nowashiywa,
Ingu tshe-tshe-tshe kwababukeleyo.
Zathi zakuthath’ ithafa,
Zaye zifuthelana emisileni.
“Suka kwedini wagilwa! ”
Ayesitsho amadod’ awaziyo umdlalo,
Atsho nanamhla xa abukele kwezonkalo.

Zathi zakuqabel’ eqolweni;
Asazi nokuba yabasisigqezu,
Okanye ubushushu bogqatso,
Kodwa uSipongolo akazange
Asibone isigadla simthe ntsho.
Waqabuka xa sibhongayo,
Kwaba kukhona asibonayo.

Wazibamba zatsha!
Latswin’ amatshi-tshi-tshi iKhwange
Lamakhumsha; umsila liwuthe qhiwu!
Hayi ke, saye sisith’ isigadla, “yithi gu! ”
Hayi ke, layiloo nto ukuqengeleka,
Laye lilivumela nethambeka.

Zafika kwangoko ekhaya ezi ndaba,
Labuz’ ixhego, nelalifuye elo khwange,
(Ndingayazi yintoni umnt’ atheng’ imoto
Engakwazi kuqhuba) ukuba lomfo ‘uhambe njani? ’,
Waphendula usomphanga ngelishwankathelayo,
Wathi: “uthe lomfo xa eqal' ukuthi qwaka,
Kwaba kanti koko kuye konke kusithi cwaka! ”

Submitted: Wednesday, May 27, 2009
Edited: Saturday, October 29, 2011

Related Poems

Do you like this poem?
0 person liked.
0 person did not like.

Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (! @~Zihla Ngamqala Mnye~~ by Nkululeko Mdudu )

Enter the verification code :

Read all 3 comments »

Trending Poets

Trending Poems

 1. The Road Not Taken, Robert Frost
 2. Do Not Go Gentle Into That Good Night, Dylan Thomas
 3. Invictus, William Ernest Henley
 4. The Saddest Poem, Pablo Neruda
 5. If You Forget Me, Pablo Neruda
 6. Daffodils, William Wordsworth
 7. A Life-Lesson, James Whitcomb Riley
 8. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost
 9. Still I Rise, Maya Angelou
 10. Annabel Lee, Edgar Allan Poe

Poem of the Day

poet James Whitcomb Riley

There! little girl; don't cry!
They have broken your doll, I know;
And your tea-set blue,
And your play-house, too,
Are things of the long ago;
...... Read complete »

   

New Poems

 1. I Scream, Michael P. McParland
 2. If We Were Good......., Sandra Feldman
 3. Consolation, Tony Adah
 4. Goodnight Kiss, Michael P. McParland
 5. Marshes Of Life, RoseAnn V. Shawiak
 6. What I Dream And What I Find, Amitava Sur
 7. Waves Within...., Umasree Raghunath
 8. Children of Peshawar! My heart bleeds fo.., Umasree Raghunath
 9. A History Of The Future- What's THAT? ? .., Bri Edwards
 10. Epistle therefrom Death, Sir Toby Moses
[Hata Bildir]