Ronjoy Brahma

Gold Star - 8,819 Points (02 -11-1994 / Roumari (Amteka) /Chirang/Assam)

Ronjoy Brahma Poems

1. गोरबो इसिँनिफ्राइ -01 7/11/2014
2. लिरनाया आंनि ह'बि 7/11/2014
3. जोनोमा रमारि 7/11/2014
4. दुखुआ आंनि.. 7/11/2014
5. आर'ज 7/11/2014
6. बेसे रंजागोन आं 7/11/2014
7. दिनैबो जोँ गुबुननि बान्दा 7/12/2014
8. आय' अनजालि आंनि 7/12/2014
9. अनजालि नोँजोँ आंजोँ 7/12/2014
10. दाहार 7/12/2014
11. आय' हायनारि आंनि 7/12/2014
12. रैसुमै आंनि 7/12/2014
13. जोँ फरायसा 7/12/2014
14. Who Am I 7/12/2014
15. गोसो एवलाब मेथाइ -05 7/12/2014
16. थुनलाइ सोरजिनि 7/13/2014
17. देहाया बिबानगिरि मेलेमनि 7/13/2014
18. मोखांजोँ मोखां 7/14/2014
19. सिमांङावसो गले गले 7/14/2014
20. आयै नोँ आंनि 1-6 7/14/2014
21. दिनैनि हराव नांगोलनि जांख्रा 7/14/2014
22. आं लाजिया 7/14/2014
23. मा जालांखो 7/14/2014
24. गोरबोनि सानस्रि 1-16 7/14/2014
25. गोरबोनि देँखो 7/14/2014
26. परम ब्रह्मखौ (आर'ज मेथाइ) 7/14/2014
27. गोरबोजोँ सिरियै 7/14/2014
28. थिवरिया महरै 7/14/2014
29. दिनैबो संगालि संगालि 7/14/2014
30. सोमावसार उदांस्रि 7/14/2014
31. थाबायदोँ सिमा गैया 7/14/2014
32. बादायनायनि आन्दोआव 7/15/2014
33. आयै नोँ आंनि 7-12 7/15/2014
34. गोरबो इसिँनिफ्राइ -15 7/16/2014
35. गोरबो इसिँनिफ्राइ -02 7/16/2014
36. गोरबो इसिँनिफ्राइ -03 7/16/2014
37. गोरबो इसिँनिफ्राइ -04 7/16/2014
38. गोरबो इसिँनिफ्राइ -05 7/16/2014
39. गोरबो इसिँनिफ्राइ -06 7/16/2014
40. जोँनि सिलायाव थैनि सेरेफ 7/16/2014
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गोरबो इसिँनिफ्राइ -01

फुंनि गोजोन बारजोँ रंजानाय
बाज्ल' बाज्ल' मोसानाय
दाउसिननि
रंजायो आंनि गोरबोआ
मिनिस्लुनायाव
आय' जोँमा गावदां
मिनिस्लुनाया मेगनाव
मोदानो
मोस्लेट सोरांनि आन्दायनाय

[Hata Bildir]