Ronjoy Brahma

Gold Star - 7,881 Points (2 /November /1994 / Roumari (Amteka) Dist: - Chirang, Assam)

Ronjoy Brahma
Do you like this poet?
4573 person liked.
4403 person did not like.

(I have always felt a strong urge to pass on some message of social and moral relevance to my people and the human society as a whole. this is what inspired me to take up writing)
Ronjoy Brahma, A Bodo language poet, writer and essayist. at an early age (ten years old) he is already knew that I wanted to an author, writer. Ronjoy Brahma, a growing young bodo language poet from chirang, assam, India. the poet has been writing poetry from the age of twelf, when he was reading in middle primary school. and was first published in the year january of 2012s. the theme of his poetry is about love, romanticism, solitude, freedom, inspiration, lyrics, satire, hymn, ode etc.. born in a ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.

Quotations

more quotations »
 • ''सिमांआ आंनि गिख्रंथाव, माब्लाबा रंजाथाव, थख' थख' बेयो आंनि उन जाथाय आरो फिथाइ।''
  रनजय ब्रह्म (01-4-2014) 'जेब्ला आं मोनसे सिमांनिफ्राय'
 • ''आनजादआव उथ्रिनो हानायानो आंनि रोँनाय नङा, आरो बेयो आंनि गोग्गाथाव देरहासादनायबो नङा;
  गुबुननो दिन्थिनो हानाय,
  रोङैखौ फोरोँनो हानायासो आंनि रोँनाय आरो सिनायथि।''
  रनजय ब्रह्म (11-07-2014) 'जेब्ला एइस. एस आनजादखौ उथ्रियो'
 • ''आयनि बोसोनखौ आं फालियो,
  मानोना आयनि रावआ गोदै;
  आयनि रावखौ आं नेवसि हाया।''
  रनजय ब्रह्म (2012-2013) 'जेब्ला अनसुलि बिमाया गोदै गाबज्रियो'
 • ''लिरनाया आंनि ह'बि,
  गुबुना दुखु मोनो एबा गाज्रि मोनो,
  आं मिथिया;
  थार गुबै सावगारिखौ आं रेबगन खालिनि महर होयो।''
  रनजय ब्रह्म (11-07-2014) ''लिरनाया आंनि ह'बि''
 • ''लोरबांथिया आंनि फैमाल मिजिँ,
  दुखुआ आंनि देरसिन मिजिँक ।''
  रनजय ब्रह्म (14-07-2014) 'गोरबोनि सानस्रि'
Read more quotations »

Comments about Ronjoy Brahma

more comments »
Click here to write your comments about Ronjoy Brahma
 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 11:32:00 PM)

  बेयो मानसिनि जिउ नाथाय सिमां आरो मोकथां बेयो मा जोँ मिथिगौ

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 11:32:00 PM)

  बेयो मानसिनि जिउ नाथाय सिमां आरो मोकथां बेयो मा जोँ मिथिगौ

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 2:06:00 AM)

  लोगोफोर, जिउनि माखासे सोँलुफोरनि फिन मोनैया जुदि जिउआव आंगायनाय लाबोदोँब्ला सोलोँथाइनि फोथाराव मोजाङै गोजोम(इउ जि ब्रह्म)।

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 2:00:00 AM)

  हाथियारनि दावहायाव मानसिया खेबसे जेन्नायनिनि उनावबो माब्लाबा देरहानो खाबु मोनफिननो हागौ। नाथाय ड्रागसनि दावहायाव जै खनसे जेनबाय जिउआव अराय समनि थाखाय जेनबाय (उर्खाउ गोरा ब्रह्म,12थि आलारि,बिजनि)।

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 1:16:00 AM)

  आं मा सानो मा लिरो बेखौनो बिजिरनो गोब्राब मोनो। जाहोनाव दुखुआबो गोजोननायनि उनावनो खम नङा।

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 12:24:00 AM)

  दैमानि दैया रानलांब्ला दैमानि दाय गैया (रामायण,16 खोन्दो)।

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 12:22:00 AM)

  फुख्रिनि दैया अंखारलांनायनि उनाव आलि खोनायनि गोनांथि गैया(रामायण,13 खोन्दो)।

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 12:19:00 AM)

  जेब्ला खाफाल आरो गाज्रि सोलोआ सानखांथिना लायोब्ला जोँ जेरै एरै गिज्रा जानो हायो।(रामायण।जिनै खोन्दो)

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (3/4/2015 12:10:00 AM)

  गोसोनि साननायनि गोजोन्नायखौ रावजोँ फोरमायनो हाया होननायबादि जिउनि आन्दो लुबैनायखौबो गुबुननो बुंफ्रुजोबनो सुबुंआ गोब्राब मोनो।

 • Gold Star - 7,881 Points Ronjoy Brahma (2/28/2015 10:57:00 AM)

  दिनै आं मोन्दांदोँ गावनो- जाय आंनि जिउनि खावसे बाहागोआव मेँग्लियै मेँग्लियै गोदोहाबदोँ, बेनो आंनि सोरजिनायनि दखरसे फुंखा।

Read all 100 comments »
Famous Poets
Best Poem of Ronjoy Brahma

A Letter to Brajendra kr Brahma

नै खन्थाइगिरि, रायथाय, सावरायगिरि
नोँनि खन्थाइ बिजाब
नोँनि रायथाय, सावराय बिजाबखौ
बानायखौ लाथाब लाथाब आं
द्लाम फरायबाय फराया नङा।
नोँनि अख्रां गंसेआ बोदोर खालामदोँ
उन्दुना थानो सिरियै आंखौ थिनाखै
गामसानि सारामाय खिथेबनो फोरोँदोँ
फरायै फरायै खेबब्रै खेब्बासोआव
आंखौ मोथो मोथो मोनहोदोँ।
नोँनि अख्रां गंसे बादि हाबिला
रेबगन लाना खन्थाइ लिरदोँ आं,
अलसिया मेलेमजोँ बासा लानाय
सारिनै सारिथामाव आं आन्दायदोँ
अरलु अरलु खालामनांदोँ रेबगनखौनो।
स्नि स्नि नै सप्तानि उनाव
एज्रेद एज्रेद लिरखांदोँ आं;
रुजुजाथावा नाथाय नोँनि-
दुब्रि बिलाइ बायदि आंहा
गोथौ ...

Read the full of A Letter to Brajendra kr Brahma

PoemHunter.com Updates

[Hata Bildir]