Ronjoy Brahma

Gold Star - 17,907 Points (2 November 1994- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma
Do you like this poet?
4609 person liked.
4406 person did not like.


(I have always felt a strong urge to pass on some message of social and moral relevance to my people and the human society as a whole. this is what inspired me to take up writing) Ronjoy Brahma, a modern Bodo (a language of the Tibeto-Burman group) poet, writer and essayist. at an early age (ten years old) he is already knew that I wanted to an author, poet and writer.
Ronjoy Brahma a growing young Bodo language poet from Chirang district of Assam, India. the poet has been writing poetry from the age of twelf, when he was reading in middle primary school. and was first published in the year january of 2012s. the theme of his poetry is about love, romanticism, solitude, freedom, ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Quotations

more quotations »
 • ''सिमांआ आंनि गिख्रंथाव, माब्लाबा रंजाथाव, थख' थख' बेयो आंनि उन जाथाय आरो फिथाइ।''
  जेब्ला आं मोनसे सिमांनिफ्राय
 • ''आनजादआव उथ्रिनो हानायानो आंनि रोँनाय नङा, आरो बेयो आंनि गोग्गाथाव देरहासादनायबो नङा;
  गुबुननो दिन्थिनो हानाय,
  रोङैखौ फोरोँनो हानायासो आंनि रोँनाय आरो सिनायथि।''
  जेब्ला एइस. एस आनजादखौ उथ्रियो
 • ''आयनि बोसोनखौ आं फालियो,
  मानोना आयनि रावआ गोदै;
  आयनि रावखौ आं नेवसि हाया।''
  जेब्ला अनसुलि बिमाया गोदै गाबज्रियो
 • ''लिरनाया आंनि ह'बि,
  गुबुना दुखु मोनो एबा गाज्रि मोनो,
  आं मिथिया;
  थार गुबै सावगारिखौ आं रेबगन खालिनि महर होयो।''
  लिरनाया आंनि ह'बि
 • ''लोरबांथिया आंनि फैमाल मिजिँ,
  दुखुआ आंनि देरसिन मिजिँक।''
  गोरबोनि सानस्रि
Read more quotations »

Comments about Ronjoy Brahma

more comments »
 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:58:00 AM)

  थिँ थिँ गोमोथिँ एम्फौ/जोबोद रोजाबनाय हराव/आं उन्दुलाङो गोजोनै।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:56:00 AM)

  बिसोर बिरबायो/खुसियै आं नायहरो/आं होसोलाङो।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:55:00 AM)

  निहोर आरो आं/साननि रोदाया गेजेराव/गोजोँ मिनिनाय।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:53:00 AM)

  गुसु गुसुसिन हराव /मोखांजोँ मोखां बायजोआव/अखाफोर आरो आं।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:50:00 AM)

  गोमो जारौ महरजोँ/अखाफोरा आंखौ नायहरो/आज्लं आज्लं औवा बागान।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:47:00 AM)

  सानजानि मोदान्नाय साना/दा दा मिनिहरो/आं लाजियो मिनिहरनो।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:47:00 AM)

  सानजानि मोदान्नाय साना/दा दा मिनिहरो/आं लाजियो मिनिहरनो।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:46:00 AM)

  आं गोसो जायो/जिरायनो/नैबे सायायाव/रैसुमै दाउसिननि सुफिन।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:44:00 AM)

  सनाथि माय नाराजोँ/सना गाबनि सान/समायना नुयो मोनाबिलि।

 • Gold Star - 17,907 Points Ronjoy Brahma (11/24/2015 10:43:00 AM)

  दुब्लिनि गोथां बेसर थिलियाव/मासे मोसौ फिसाया फेख्रायदोँ/जोबोद खुसिजोँ।

Read all 350 comments »
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

PoemHunter.com Updates

[Hata Bildir]