Tyagaraja

(1767 - 1847 / India)

Poems of Tyagaraja

1. bhUvini dAsuDanE 1/1/2004
2. Enta bhAgyamu 1/1/2004
3. girirAjasutA tanaya 1/1/2004
4. nAdasudhArasa 1/1/2004

nAdasudhArasa

Ragam : Arabhi

Thalam : rUpakam

Pallavi : NAdasudhArasambilanu narAkrutAya manasA

Anupallavi : VEdapurANAgama sAstrATulakAdhAramaina

Charanam :SvaramulArunnOkaTi ghaNTalu vararAgamu kOdaNDamu Dura naya dEshyamu triguNamu niratagati sharamura

[Hata Bildir]