James Weldon Johnson July Poems

1.
July In Georgy

I'm back down in ole Georgy w'ere de sun is shinin' hot,
W'ere de cawn it is a-tasslin', gittin' ready fu' de pot;
...

Close
Error Success