گلها و کوچه ها Poem by BEHZAD SAVARI

گلها و کوچه ها

تمام کوچه را گل کاشتم

عاشق گلهایم شدم

تو از کوچه گذشتی

عاشق گلهایم شدی

چقدر ساده عشقمان میان گلها به هم پیوند خورد

ببین دوست من

اگر تو کوچه ات را گل بکاری

اگر من کوچه ام را گل بکارم

اگر ما کوچه مان را گل بکاریم

عشق خواهیم اموخت

از گلها و کوچه ها

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success