Menu
Nkululeko Mdudu
Queenstown/ South Africa
Wednesday, March 4, 2009

/! /**icala Lomcinga/! /

Rating: 2.7
Ndincwela ubuciko
boku cengeleza...

Ndichwetha ubuchwepheshe
buka Cirha no Cwerha
Becela amacebo
okucamagusha

Ndicinge ngecala lomcinga...

Xa ndixoxa
ndixanda ndixananaza
ndixel' ixhego
lixhinela emnxebeni
ndi nxunguphaliswa
lixelegu lixhelel' eXhukwane

Ndicinge ngecala lomcinga...

Aba namadanda
badomboza bedandathekile,
Bebhidwe ziindudumo
zase Mdantsane,
Bedend' udondolo,
badayivel' edameni!

Ndicinge ngecala lomcinga...

Ubucukubhede bobuciko
abucacanga.
Icebo lichasene nabacela
ukucacelwa.
Becaphula kambe
kwidosha engena cwilika

Ndicinge kanye
ngecala lomcinga...

Kwaqalela phi
ukuqwetywa kwale nqaba,
ngamaqaba neengqondi
zenkqubela?

Zaziqamba njani,
zaze zaqeqesha bani?
Ukuze siqaqambe,
siqhwithe,
kuqhum' uthuli,
siqonde emqulwini

Ndicinga ngecala lomcinga...

IsiXhosa esi xabisekileyo
sinxunguphele.
Sixwebe okwamaxhwele
ka xam.

Saxhwithwa ngama xhalanga
axhonti
ase Ntshonalanga.

Ndisuka
ndicinge ngecala lomcinga.
Nkululeko Mdudu
Topic(s) of this poem: african poem,tradition
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/17/2021 8:12:17 PM # 1.0.0.396