Nkululeko Mdudu

Lixabise Igama Lakho

Lixabise igama lakho,
Ulinikiwe ngabanobuchule nolwazi kunawe.
Lixabise igama lakowenu,
Yeyona ndyebo nelifa elikwalamanisa nabo
Bonke abathe sa kweli lizwe kwanabangasekhoyo.
uDiba, uMpondo, uMandela; wayengu mpondo-zihlanjiwe.
Walithwala eli lizwe walonyula ebubini.
Yena uBantu(Steve) Biko wabanona abantu
Abantsundu nje ngabaz'mele geqe; enga bikwa hlaba.
uSisulu wayesisisulu sobukhoboka nobukhalipha
Ngexesha lakhe.

Masime kengoku sijonge ixabiso
Legama kulemihla siphila kuyo.

Sino Thabo oth'ehle nje uyazonelisa.
Uvuyelela ukohlutha lemali singenayo;
Ewe kaloku 'nguzonwabele' Mbeki.
Lowo ubeke isiqu sakhe nonina akatyeki.
Uzithwala ayokuzibeka phesheya kolwandle;
Abuye athelekise imali yeli nezangaphandle,
Mali leyo ayifuna kuthi.
Andigxeki kodwa ezangaphandle iiBanka zimithi
Kodwa owethu uvimba unyusa amaxabiso
Thyini! akuphilwa ngaphandle kwemali etshisiweyo.

Ndithi nomongameli we-ANC undenza ndoyike,
Kwa ukulibiza igama lakhe;
Ngenxa yemihuba yakhe.
Asazi ebeyakuthini na uYakobi, uyise kaYosefu!
Phofu kwagama eli selinobutyefu.
Abazifundayo izibhalo baya kundiphendula,
Mna kuleyam intloko ndiyakhephula.

Ewe ke kaloku mna ndingunyana kaJola;
Eyona njoli yothando, ububele, unkathalo nanceba.
Lo kaloku nguXolisile ongaxolelwayo
Kuba engena tyala. uMphankomo
Owazisebenzelayo iinkomo zakhe
Wakugqiba waziphawulela inzala yakhe.
Ewe ndithi lixabuse igama lakho nela kokwenu;
Ukwazi ukuqhayisa ngalo ezizweni!

Poem Submitted: Wednesday, May 7, 2008
Poem Edited: Wednesday, May 7, 2008

Add this poem to MyPoemList

Rating Card

5,0 out of 5
1 total ratings
rate this poem

Comments about Lixabise Igama Lakho by Nkululeko Mdudu

There is no comment submitted by members..

Maya Angelou

Caged BirdRead this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?