dinesh gavas


dinesh gavas Poems

1. Maitri 3/25/2009
Best Poem of dinesh gavas

Maitri

Maitri karanysathi nasawa lagato sundar chehara.

Maitri karanysathi aasawa lagato maitricha mohara.


Maitri karanysathi nasawi lagate tarunachi aat.

Maitri karanysathi aasawa lagato maitricha kat.


Maitri karanysathi nasawi lagate shan.

Maitri karanysathi aasawe lagate uttam man.

Read the full of Maitri
[Report Error]