Mewlana Jalaluddin Rumi English Poems

1.
Quatrain 1693 (Farsi With English Translation)

ay sâqî, az-ân bâda ke awwal dâd-î
riTlê dô dar andâz-o be-y-afzâ shâdî
...

emrôz chô har rôz, kharâb-êm kharâb
ma-g'shâ dar andêsha-wo bar gîr rabâb
Sad gôna namâz-ast-o rukû`-ast-o sujûd
ân-râ ke jamâl-é dôst bâ ...
...

Close
Error Success