जोनोम हादर Poem by Bidindra Basumatary

जोनोम हादर

उजिफैदों आं नैबे बिखायाव
देरदों लावदों बेनिनो हा-दै, बारजों,
बेनिनो मिथिंगानि महरजों गोरोबना,
थायो आलोयै दान्दिसे जिरायना।
बायदि हारिनि गोरोबथियाव,
बैसोर हारिनिनो राव-थुनलाइ
हारिमु आसार-खान्थि गासैयै,
समायना बे थिलिया समायना।
गोजोन आरो खौसेथिनि गोहो,
अहिंसा आरो सैथोथिनि बान्दो
दं बेनि बिखायाव;
सुबुंदारानि खान्थियाव समायना।
आय' बेसेदि गोमोथाव जोंनि हादर!
उजिनाय बेयावनो बिर जोहोलाव-जोहोलावजो,
हादरखौ रैखाथि होनो,
गिनाय गैया जिउ बावनो, हादरनि मुङाव।

Saturday, August 29, 2015
Topic(s) of this poem: country
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Bidindra Basumatary

Bidindra Basumatary

Bhatopara [13/04/1997] Panbari, Bijni
Close
Error Success