*{iphupha}* Poem by Nkululeko Mdudu

*{iphupha}*

Rating: 2.7


Iphupha elizolileyo,
Iintupha ezomileyo,
Ulwimi olunxaniweyo,
Isizwe esoniweyo.

Waded' umhlangala
Ayafik' inhywagi.
Ibanjezelwe ngu Nomami.
Akwaba ebesekho uGazi...

Ziphin' iimpumlo zophando?
Ziphin' izandla zothando?
Ziphin' izilo zonyango:
Ezithi ndiliyilo,
Zindenz' iciko?

Nyana buza kuyihlo,
Ntombi buza kunyoko,
Banixelele ngenkcubeko.

Uz'unyevule; ulibale
kukunyantsula ndithetha!
Mhla ndanyakama
Uyakulonyanya elo theko,
Uyakuwazi wona amasiko!

Ndithi ndakubona
lomzi kaPhalo
Kucace Gca..(leka)
ukuba ijikile intlalo

Kodwa ndithi
ndakuva izibongo
abuye onke
awam amabhongo
Ndilive lithwasa
ihlobo
Litsho ngamazwi
antlobo-ntlobo:

Elinye lithi
'Ntyilo-ntyilo'
Elinye lithi
'Babetshilo: '

Mayibuye i-Afrika
Mayivuke imidaka!

Thursday, August 28, 2008
Topic(s) of this poem: african lifestyle
COMMENTS OF THE POEM
Stella Sisanda Qishi 28 August 2008

i envy you. your xhosa is deep. i've always wanted to write in xhosa but i just can't seem to get it right. big up, brother.

1 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Nkululeko Mdudu

Nkululeko Mdudu

Queenstown/ South Africa
Close
Error Success