దేవత (Telugu) Poem by Thati pramod sai

దేవత (Telugu)

రాతి లో ఎక్కడుందిరా దేవత దేవతని రాతిగా నువ్వు మార్చినపుడు
పూజలో ఏముంది రా ఫలం ప్రేమని నువ్వు పాతాళంలో పతి పెట్టినప్పుడు అన్నదానం లో ఏముందిరా ఆనందం
అర్థాకలితో అన్నపూర్ణ అస్తముస్తున్నపుడు..
(This is for those who neglects their
Mothers)

Tuesday, April 25, 2017
Topic(s) of this poem: mother
COMMENTS OF THE POEM

The Road Not Taken

BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success