నాలో నేనే (Telugu) Poem by Thati pramod sai

నాలో నేనే (Telugu)

నాలో నేనే
లేనే లేనే
నీకై తలచి
నా ఏదనే మరిచా
నా కన్నుల్లోనా
నీ రూపం మలిచి
సాగిస్తున్నా ఈ అన్వేషణ
నీకై తలచే ప్రతి క్షణం
నాలో ఎదో కలవరం
నిను కలవాలని తక్షనమ్
నీకోసమే ఈ నిరీక్షణం
రావా చెలి ఈ క్షణం
ప్రతి అడుగై నీకై వెతికా
ప్రతి చూపులో, నా శ్వాసలో, నా మాటలో
నా బాటలో నీవే కాదా
నా యెదలో కలకాలం కలిసి ఉండేలా
నా ప్రేమై రావా...

Tuesday, April 25, 2017
Topic(s) of this poem: love
COMMENTS OF THE POEM

If You Forget Me

BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success