Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Rookie - 0 Points (1992 March 03 / South Africa (eDutywa, Mfenguland, staying in Cape Town))

Umkhombe Wesizwe - Poem by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Vityooo! -oo!
ndingoyena mkhombe wesizwe,
umkhombe kwimikhombe yentlabathi,
Bath'ooMqhayi kuqhaqhekile,
zith'iinkqayi kunkqonkqekile,

Vityo! -oo!
Yavungam'imimoya ngamandl'onke,
ngomthamo yandishya mna ndimi nkqo,
ngenxa yezigaga zam ndingqisha,
ndisel'amanzi intloko ndijingisa,
zabhong'intlosi zakundibona,
zanengcwangu ngogcwabevu olunengcongo,

Ath'akuvel'amaqishil'engqeshweni,
Zefotyololo izizwe!
Ishuu! -uu! -u!
ndlebe zam zinconyiwe,
kuba zingo ngqo abagcotyiweyo,
zindikhokhel'emadlelweni,
zivuleka xa kanye ndizungezwe lutsha!
Ndim! Umkhombe Wesizwe!
Iyhoo! -oo! -o!
Ndim Umkhombe Wezizwe!
Iyhoo! -oo! -o!
Ndingumkhombe Kwimikhombe,

Ndlebe zam! !
Mehlo wam! !
ath'abon'iingcinga zomzingeli,
ath'alozel'iinkabi zintlitheka,
ndaziwa ke mna ngabo bandiziyo,
ndithozama ndichul'ukunyathela,
Huntshuu! -u!
bubazil'ubuso bam,
ngobona buhle bendalo, boyikeka ingakumbi kwezomfamakazi,
zithi zakubona mna ziwagqume amehlo wazo,
Ndimkhombe! Ndingumkhombe!
Ndimkhombeee! -ee! -e!
Wesizweee! -ee! -e!


Comments about Umkhombe Wesizwe by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Thursday, October 6, 2011[Report Error]