Prema Brahma

Rookie - 327 Points [Bahadur] (1998 / Chirang)

Best Poem of Prema Brahma

आंनि दुखुआव खुसि

आंनि दुखुआव गोजोन
आंनि दुखुआव गोजोन बोथोर
आंनि दुखुआव गोजोन दिन
हाबाब हाबाब गसाइ
मानो बुजिया बिसोरो
सान्दोँमोन गोसोनि साननायखौ
जाफुंहोनो नाथाय
गोसोनि साननाय मानो बिसोरो
आस'खान्दा खालामखो।
बुंथाखादोँमोन सिगाङाव बिसोरनो
सानसेल' सानो मानो बिसोरो
मानो साननानै नायाखिसै
बिसोरो आंदि बेसे दुखु
आंनि लामाखौ मानो बिसोरो
गुलाइ-गुजाइ खालामखो
सैथोनि लामाखौ
असैथोनि लामायाव मानो खोख्लैखो
हाबाब गसाइ
गोसोआवसो दुखु! ! !

Read the full of आंनि दुखुआव खुसि
[Report Error]