Sista blaze Siswana


Sista blaze Siswana Poems

Comments about Sista blaze Siswana

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Sista blaze Siswana

Umbulelo Wembongi A Poem Dedicated To This Lady Called Judy Mthoba

Khanimeni khe nam ndizityand'igila
ngaye ndithethe
Ndithetha kwalanyaniso yayizolo
akhonto ndiyijikayo
andinanjongo yokwenza wena undithande
kodwa ndiyakuthanda

wena ungumhlambi we zam induma
uthando entliziyweni yakho luyaphuphuma
uthando lwakho ndingalufanisa nantoni na

uthando lwakho luthuthuzela nesikrakra
isikhalo
ewe lo ndithetha ngaye ngumamzangwa
isiduko
ewe uthando lwakho alunakufaniswa
nanto

yintokazi ethi chuu xa inyathela
uyinzwakazi elizwi elimyoli xa uthetha
amazwi akho asisibane kum
ikhwezi lomso emphefumlweni ...

Read the full of Umbulelo Wembongi A Poem Dedicated To This Lady Called Judy Mthoba
[Report Error]