Malik Farah

Rookie - 22 Points [Lyrik]

Malik Farah Poems

1. Happy Spring Time 3/23/2016
Best Poem of Malik Farah

Happy Spring Time

Happy spring time
is all am saying you
happy spring time
is all am telling you


happy spring time
is all am sending you
happy spring time
is all im calling you

happy spring time
is all hoping you
happy spring time
is all im wishing you

Read the full of Happy Spring Time
[Report Error]