تصنیف واره Poem by alireza bahram

تصنیف واره

بِهِل بماند در انتظار،مار
زیرعلف هاش
و نوشتن
واژه یابد، کند و تند، بُرنده
به یورش، خاموش به انتظار،
بی خواب.
از بطن استعاره تا صلح
آوَرَدبا مردمان و با سنگ ها.
تصنیف کن. (در انگاره نه
در اشیا اما)اختراع کن!
سفرس گل من است که
شقه می کند
سنگ خاره ها را.

This is a translation of the poem A Sort Of A Song by William Carlos Williams
Wednesday, September 4, 2019
Topic(s) of this poem: poetry,translation
COMMENTS OF THE POEM
Close
Error Success