΄ Ο τ α ν Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

΄ Ο τ α ν

Rating: 2.7


΄ Ο τ α ν
κ ά π ο τ ε
β ρ έ θ η κ α
σ τ η
Β ο υ λ ή
τ ω ν
π ο λ υ ε θ ν ι κ ώ ν
ε τ α ι ρ ε ι ώ ν
κ α ι
μ ε
ρ ώ τ η σ α ν
π ο ι ο ς
ε ί μ α ι
ε ί π α :
Ε ί μ α ι ο Κ ό κ κ ι ν ο ς Β ο ύ δ α ς
Ε ί μ α ι η Μ ο υ σ ο υ λ μ ά ν α ν ύ χ τ α
Ε ί μ α ι η Α γ ί α Τ ρ ά π ε ζ α .

http: //giorgosvlahos.blogspot.com
Δ ε ν έ χ ω visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α
Α θ ή ν α 2005

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success