Ε Ι Ρ Η Ν Η ... Peace...

Rating: 2.9

Ε ι ρ ή ν η , η δ ί ψ α μ ο υ τ ο α ι ώ ν ι ο κ α λ ε σ μ ά σ ο υ .
Η α ν α π ν ο ή τ ω ν λ ο υ λ ο υ δ ι ώ ν
ε ί ν α ι η α ν ά τ α σ η τ ω ν σ τ ί χ ω ν .
Κ α θ ώ ς
η μ ί α ο υ τ ο π ί α δ ι α δ έ χ ε τ α ι τ η ν ά λ λ η ,
έ ν α π α ι δ ί δ ι α κ ρ ί ν ε ι
π ε λ ώ ρ ι ε ς α λ υ σ ί δ ε ς ν α ζ ώ ν ο υ ν τ η ν ά ν ο ι ξ η
- η σ κ ο υ ρ ι ά τ ο υ ς τ ρ ο φ ή τ ω ν π ο ι η τ ώ ν -,
τ ο χ α ρ α ν ί τ ο υ χ ρ ό ν ο υ ν α κ ο χ λ ά ζ ε ι ε π α ν α σ τ ά σ ε ι ς ,
μ α σ τ ρ ο π ο ί κ α ι π ό ρ ν ε ς ν α ρ ο υ φ ά ν ε τ ο ν ή λ ι ο α ν ά σ κ ε λ α .

Δ ό ξ α σ ε ό π ο ι ο ν μ ε β λ ά σ τ η σ ε
Σ ε ί ω τ η γ η μ ε τ ο ά ρ μ α τ ω ν σ τ ί χ ω ν
κ α ι τ ρ έ μ ω τ ο μ ι λ ι τ α ρ ι σ μ ό ,
μ α τ ρ α γ ο υ δ ά ω
μ ε τ η ν α ι ώ ν ι α λ ύ ρ α τ ω ν λ α ώ ν
κ α ι φ ο β ά μ α ι
μ η γ ί ν ο υ ν τ α ό π λ α δ ρ ε π ά ν ι α
κ α ι μ ε θ ε ρ ί σ ο υ ν σ α ν σ τ ά χ υ .

21/11/1978 (Β ο mbay-Athens)
http: //giorgosvlahos.blogspot.com

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM
Giorgos Vlachos 15 March 2010

Δ ό ξ α σ ε ό π ο ι ο ν μ ε β λ ά σ τ η σ ε . Σ ε ί ω τ η γ η μ ε τ ο ά ρ μ α τ ω ν σ τ ί χ ω ν κ α ι τ ρ έ μ ω τ ο ν μ ι λ ι τ α ρ ι σ μ ό , μ α τ ρ α γ ο υ δ ώ μ ε τ η ν α ι ώ ν ι α λ ύ ρ α τ ω ν λ α ώ ν κ α ι φ ο β ά μ α ι μ η γ ί ν ο υ ν τ α ό π λ α δ ρ ε π ά ν ι α κ α ι μ ε θ ε ρ ί σ ο υ ν σ α ν σ τ ά χ υ . 2.11.1978 (Β Ο MBAY-ATHENS) This poem I write when I was in Bombay 1978

6 0 Reply

μ ε τ η ν α ι ώ ν ι α λ ύ ρ α τ ω ν λ α ώ ν κ α ι φ ο β ά μ α ι μ η γ ί ν ο υ ν τ α ό π λ α δ ρ ε π ά ν ι α κ α ι μ ε θ ε ρ ί σ ο υ ν σ α ν σ τ ά χ υ ....................may be very fine with contents but i failed to grasp.. it was only peace in mind.. congrats, share it with more of known language.. take care i was not at ease as it was only peace i could grasp little i was not able to reach you out i new nothing about yet it is poetry i will try, i will try..... read mine i miss... miss i miss you

5 0 Reply