΄ Ε ν α κ ό κ κ ι ν ο π ο τ ά μ ι έ ρ ω τ α Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

΄ Ε ν α κ ό κ κ ι ν ο π ο τ ά μ ι έ ρ ω τ α

Rating: 2.7


Τ α ξ ι δ ε ύ ω μ έ σ α α π ό π ρ ά σ ι ν ο υ ς π α ν σ έ λ η ν ο υ ς
λ ε ι β ά δ ι α α σ τ ε ρ ι ώ ν , ε π ί γ ε ι ο υ ς Γ α λ α ξ ί ε ς ,
θ α λ ά σ σ ι α κ α ι ε π ο υ ρ ά ν ι α ρ ε ύ μ α τ α .
Κ α ι σ τ ο γ ι ό μ α τ η ς ΄ Α ν ο ι ξ η ς ,
έ ν α κ ό κ κ ι ν ο π ο τ ά μ ι έ ρ ω τ α
β ρ έ χ ε ι τ ι ς ε κ β ο λ έ ς μ ο υ

27-10-2000
Δ ε ν έ χ ω visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success