Α π ' τ η ς π α λ ά μ η ς μ ο υ τ η ρ ό τ α ... Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Α π ' τ η ς π α λ ά μ η ς μ ο υ τ η ρ ό τ α ...

Rating: 2.7


Α π ' τ η ς π α λ ά μ η ς μ ο υ τ η ρ ό τ α δ ε ν π ε ρ ν ά ν ε
Τ ρ ω κ τ ι κ ά , σ π ι ο ύ ν ο ι , ν υ χ τ ω μ έ ν ο ι
΄ Ο ρ γ α ν α μ ε τ ο ν δ ε ί κ τ η σ τ η σ κ α ν δ ά λ η
Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς μ υ σ τ ι κ ο ί κ α ι δ ι κ η γ ό ρ ο ι .
Μ π ε ρ έ δ ε ς π ο υ υ π ο κ λ ή θ η κ α ν σ τ η σ ή ψ η
Ε π α ν α σ τ ά τ ε ς π ο υ δ ε ν έ χ ο υ ν μ ο ν ο π ά τ η
Π ο ι η τ έ ς π ο υ χ ε ι ρ ο κ ρ ό τ η σ α ν ε κ δ ό τ ε ς
Μ ε τ α ξ ω τ ά φ ε γ γ ά ρ ι α μ ε τ α κ ο ύ ν ι α .

Α π ' τ η ς π α λ ά μ η ς μ ο υ τ η ρ ό τ α δ ε ν π ε ρ ν ά ν ε
Γ υ ν α ί κ ε ς μ ε χ α μ έ ν η κ λ ε ι τ ο ρ ί δ α
Κ α ι ά ν τ ρ ε ς π ο υ τ ο υ ς μ ά σ η σ ε ο σ κ ό ρ ο ς .

http: //giorgosvlahos.blogspot.com
22-02-06

COMMENTS OF THE POEM
Giorgos Vlachos 13 March 2010

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

1 0 Reply

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success