Η α γ ά π η μ ο υ δ ο υ λ ε ύ ε ι σ ε Β Ar Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Η α γ ά π η μ ο υ δ ο υ λ ε ύ ε ι σ ε Β Ar

Rating: 2.8


Μ ι α π α ρ ά φ ω ν η ν ύ χ τ α
τ α δ ό ν τ ι α μ ο υ λ ύ θ η κ α ν :

Η α γ ά π η μ ο υ δ ο υ λ ε ύ ε ι σ ε Bar
σ ε ρ β ί ρ ε ι π ο τ ά σ ε ρ ε μ ά λ ι α χ α φ ι έ δ ε ς
κ α ι μ π ρ ά β ο υ ς .
Ο έ ρ ω τ α ς μ ε ρ ο κ ά μ α τ ο ε ί ν α ι
τ α β ρ ά δ ι α .
Τ α π ρ ω ι ν ά κ ο ι μ ά τ α ι σ ε μ ο ν ό κ λ ι ν ε ς
μ ο ν α ξ ι έ ς .
Α γ ά π η μ ο υ κ ο ι μ ή σ ο υ
μ έ σ α σ ε ν ο θ ε υ μ έ ν η
vodka κ α ι whisky.
Τ ο κ α ρ ο υ μ π α λ ά δ ι κ ο σ ε π ή γ ε
σ τ ' α υ τ ό φ ο ρ ο .
Η α γ ά π η μ ο υ σ τ ο κ ρ α τ η τ ή ρ ι ο
κ ι ε γ ώ
σ ' α ί θ ο υ σ α α ν α μ ο ν ή ς ψ υ χ ο π α θ ώ ν .

Ι ο ύ ν ι ο ς 2000
http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success