Μ ι α ν ύ κ τ α Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Μ ι α ν ύ κ τ α

Rating: 2.7


Μ ι α ν ύ κ τ α μ ε θ υ σ μ έ ν η σ τ α κ α ν ά λ ι α
ζ ω γ ρ ά φ ι ζ α σ τ ι ς χ ό υ φ τ ε ς μ ο υ π ο υ λ ι ά
κ α ι ν τ ύ θ η κ α ν τ 'α σ τ έ ρ ι α μ ε κ ο ρ ά λ ι α
κ α ι σ υ μ ε κ έ ρ ν α γ ε ς τ η ς ν ύ κ τ α ς τ α φ ι λ ι ά .
Γ ο ν δ ο λ ι έ ρ ι σ σ α τ ο υ έ ρ ω τ α θ α μ ε ί ν ω
κ ι α π 'τ η ς α γ ά π η ς σ ο υ τ ο ν έ ρ ω τ α θ α π ί ν ω .
Μ ι α ν ύ κ τ α μ ε θ υ σ μ έ ν η σ τ α κ α ν ά λ ι α
μ ε λ ο ύ ζ α ν ε τ 'α σ τ έ ρ ι α τ 'ο υ ρ α ν ο ύ
τ α λ ό γ ι α σ ο υ μ ε σ φ ί γ γ α ν σ α ν τ α ν ά λ ι α
κ ι α π 'τ η ν α γ ά π η σ ο υ μ ο υ π ε ί ρ α ν ε τ ο ν ο υ .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο
http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success