Δ ε ν έ χ ω Visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Δ ε ν έ χ ω Visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α

Rating: 2.9


Ε ξ ό ρ ι σ τ ο ς ε ί μ α ι σ χ ο ι ν ο β ά τ η ς
σ τ ο υ π λ α ν ή τ η α ν έ ρ α σ τ ο λ ό φ ο
Μ έ γ α ς τ ρ α γ ο υ δ ι σ τ ή ς .

Μ ' έ ν α ν σ τ ί χ ο α ν ά θ ε μ α
τ ο λ ο υ κ έ τ ο σ π ά ω τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς .

Ο ν ό μ ο ς ε ί ν α ι σ υ ρ μ α τ ό π λ ε γ μ α ,
κ ρ α τ η τ ή ρ ι ο , σ τ ρ α τ ό π ε δ ο ,
σ π ί τ ι -κ ε λ ί , ν ύ χ τ α π ο υ τ ά ν α ς ,
χ ά ρ α μ α μ ε λ λ ο θ ά ν α τ ο υ ,
ά φ ρ α γ κ ο υ μ ύ σ τ η θ ε ω ρ ί α ,
χ α π α κ ω μ έ ν ο ς τ ρ ά γ ο ς ,
ε κ κ λ η σ ί α μ α σ τ ο ύ ρ α .

Ε γ ώ ο ε ρ α σ τ ή ς τ η ς α π ό λ υ τ η ς μ έ ρ α ς
δ ε ν έ χ ω visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α .

23-09-2000

http: //giorgosvlahos.blogspot.com
Δ ε ν έ χ ω visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α
Α θ ή ν α 2005

COMMENTS OF THE POEM
Christos Rodoulla Tsiailis 02 February 2009

den exo visa gia tin eleftheria. Se latrefsa! ! !

58 0 Reply

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success