Ε κ ε ί π ο υ τ α ξ ι δ ε ύ ο υ ν ... Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Ε κ ε ί π ο υ τ α ξ ι δ ε ύ ο υ ν ...

Rating: 2.7


Ε κ ε ί π ο υ τ α ξ ι δ ε ύ ο υ ν Κ ο ρ μ ο ρ ά ν ο ι
σ ο υ φ ό ρ ε σ ε η ε ρ π ύ σ τ ρ ι α σ τ ε φ ά ν ι .
Μ α γ ρ ά φ ε ι ς τ ο τ ρ α γ ο ύ δ ι τ η ς Ε ι ρ ή ν η ς
κ α ι φ ε ύ γ ε ι ς ... μ ε τ ο ό ρ α μ α Ε κ ε ί ν η ς .
Χ ο ρ ε ύ ο υ ν ε ο ι ν ό τ ε ς σ α ν δ ε λ φ ί ν ι α
ο π ό λ ε μ ο ς γ ε λ ά ε ι σ τ α χ α μ ί ν ι α
κ ι ο ι σ τ ί χ ο ι σ ο υ π η δ ά ν ε σ τ η ν α ρ μ ύ ρ α
γ ι α ν α χ α ρ ά ξ ο υ ν ε τ η ς μ ο ί ρ α ς σ ο υ τ η ν μ ο ί ρ α .
Ε κ ε ί π ο υ τ α ξ ι δ ε ύ ο υ ν Κ ο ρ μ ο ρ ά ν ο ι
δ ι α β ά ζ ο υ ν ε τ α β ρ ά δ ι α τ ο Κ ο ρ ά ν ι
κ α ι τ ο υ ς π ο λ έ μ ο υ ς π ι α τ ο υ ς π α ί ζ ο υ ν κ ο μ π ο λ ό ι
ό π ω ς τ ' α θ ά ν α τ ο τ ο υ κ ό σ μ ο υ μ ο ι ρ ο λ ό ι .

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success