Η ε π α ν ά σ τ α σ η κ ο ι μ ά τ α ι ... Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Η ε π α ν ά σ τ α σ η κ ο ι μ ά τ α ι ...

Rating: 2.9


Η ε π α ν ά σ τ α σ η κ ο ι μ ά τ α ι σ τ ο σ α ρ κ ί ο τ η ς
ο ι ε π α ν α σ τ ά τ ε ς σ ε χ ω μ α τ ε ρ έ ς
τ ρ α γ ο υ δ ά ν ε τ η δ ι ε θ ν ή .
Τ α π α ι δ ι ά σ τ α χ α λ ί κ ι α
μ ι α ς π α ρ α λ ί α ς α γ ν ώ σ τ ο υ
δ ι α β ά ζ ο υ ν τ ο μ έ λ λ ο ν
κ ι ε γ ώ λ ο γ ι σ τ ή ς π ο λ υ ε θ ν ι κ ή ς
ζ υ γ ί ζ ω σ τ α χ α ρ τ ι ά μ ο υ $.

9-7-2000
Δ ε ν έ χ ω visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α Α θ ή ν α 2005

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success