Η Π Ι Α Κ Α Φ Ε Σ Τ Ο Κ Ο Λ Ω Ν Α Κ Ι Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Η Π Ι Α Κ Α Φ Ε Σ Τ Ο Κ Ο Λ Ω Ν Α Κ Ι

Rating: 2.8


Σ υ ν α σ π ι σ τ έ ς
Π ρ ά σ ι ν ο ι ε λ έ φ α ν τ ε ς
Π ρ ο λ ε τ ά ρ ι ο ι τ η ς δ ε ξ ι ά ς
Σ κ λ ά β ο ι τ η ς θ έ μ ι δ α ς
Τ ο υ τ ύ π ο υ ρ ο υ φ ι ά ν ο ι
Ο σ τ ά τ η ς π α σ α ρ έ λ α ς
Π ο ι η τ έ ς π ο υ δ ε ν ε ί δ α ν
Τ ο υ ό ζ ο ν τ ο ς τ η τ ρ ύ π α
Σ υ μ μ α θ η τ έ ς μ ο υ α π ' τ ο Χ α ι δ ά ρ ι
Κ α ι τ ο φ α ι ν ό μ ε ν ο
Τ ο υ θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ
Π α ρ έ λ α σ α ν
Σ ή μ ε ρ α
Α π ό
Μ π ρ ο σ τ ά μ ο υ .

Τ η ν ώ ρ α π ο υ μ ι α μ ύ γ α
Κ ο λ υ μ π ο ύ σ ε σ τ ο κ α φ έ μ ο υ
Κ ι ο ή λ ι ο ς σ κ ά λ ι ζ ε τ η μ ύ τ η τ ο υ .

08-11-2000

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success