Θ έ λ ο υ ν ...

Rating: 2.8

Θ έ λ ο υ ν ν α μ η ν υ π ά ρ χ ω
μ ι α π λ ά κ α ν α μ ε σ κ ε π ά ζ ε ι
κ α ι ν α τ η ν
κ α
τ ο υ
ρ ά
ε ι
η β ρ ο χ ή .

http: //giorgosvlahos.blogspot.com
Α θ ή ν α 22 Ι ο ύ ν η 1988
Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM