Μ Η Ν Υ Μ Α Poem by Giorgos Vlachos

Μ Η Ν Υ Μ Α

Rating: 2.8


Μ Ε ALLEN GINSBERG, BUKOWSKI, Ε Λ Υ Τ Η
α ς κ τ υ π ή σ ε ι η κ α ρ δ ι ά τ ο υ π λ α ν ή τ η .

Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Α Γ Γ Ε Λ Ο
Α θ ή ν α 2000

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
Close
Error Success