Σ υ ν τ ρ ό φ η σ α γ ρ α φ ο μ η χ α ν ή Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Σ υ ν τ ρ ό φ η σ α γ ρ α φ ο μ η χ α ν ή

Rating: 4.5


Σ υ ν τ ρ ό φ η σ α γ ρ α φ ο μ η χ α ν ή ,
σ π ε ί ρ ε σ τ ο ν ά ν ε μ ο ,
σ τ ο ν έ ρ ω τ α ,
σ τ η ν π ό λ η π ο υ γ ε ν ν ή θ η κ α ,
σ τ ί χ ο υ ς α ρ μ α τ ω μ έ ν ο υ ς
κ α ι μ ι α δ ω δ ε κ ά δ α
α ν α ρ χ ι κ ο ύ ς λ ε β έ ν τ ε ς .

Σ π ε ί ρ ε μ ι α δ ω δ ε κ ά δ α
α ν α ρ χ ι κ ο ύ ς λ ε β έ ν τ ε ς .

Δ ε ν έ χ ω visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α
Α θ ή ν α 2005
http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success