Τ Α Β Ρ Α Δ Ι Α Σ Ο Υ Η Χ Ο Γ Ρ Α Φ Ω Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Τ Α Β Ρ Α Δ Ι Α Σ Ο Υ Η Χ Ο Γ Ρ Α Φ ΩΤ α β ρ ά δ ι α σ ο υ η χ ο γ ρ α φ ώ
σ ε δ ω μ ά τ ι ο ψ υ χ ι α τ ρ ε ί ο υ
μ ε φ τ υ σ μ έ ν ε ς φ ά τ σ ε ς
α π ο σ τ ά τ ε ς τ η ς μ έ ρ α ς
υ π ό ν ο μ ο υ ς λ ό γ ο υ ς
κ α ι π ε ι ν α σ μ έ ν α μ ά τ ι α

Τ α ξ ι δ ε ύ τ ρ α θ ε ά
ο ο υ ρ α ν ό ς σ ο υ β ρ έ χ ε ι ά σ τ ρ α
Τ α μ ά τ ι α σ ο υ
α μ α ζ ό ν ι α μ α ρ γ α ρ ι τ ά ρ ι α
β λ έ π ο υ ν ρ ε β ο λ ο υ σ ι ο ν ά ρ ι ο υ ς π ό τ ε ς
κ α ι α π ο π ή μ α τ α

Ρ ο χ α λ η τ ά σ κ ύ λ ω ν
σ υ ν τ ρ ο φ ε ύ ο υ ν τ ο ν ύ π ν ο σ ο υ
ε φ ι ά λ τ ε ς τ ρ α γ ο ύ δ ι α κ α ι ά σ π ο ν δ ο υ ς ή λ ι ο υ ς

Π ο ι η τ έ ς σ υ ν τ α χ τ ε ί τ ε

Α γ ά π η μ ο υ α φ ο υ γ κ ρ ά σ ο υ
τ ο α ύ ρ ι ο τ η ς τ ρ έ λ α ς μ ο υ
σ τ η ν Α θ ή ν α τ η ς π α ρ ά ν ο ι α ς .

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success