Τ ο Ρ ε ύ κ ι α β ι κ σ τ ο Α ι γ α ί ο Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Τ ο Ρ ε ύ κ ι α β ι κ σ τ ο Α ι γ α ί οΕ ν ώ σ τ η ν α μ μ ό γ λ ω σ σ α τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς
π ρ ο σ ά ρ α ξ ε η ε λ ε υ θ ε ρ ί α /ο ξ υ δ ο μ έ ν ο ς χ ά λ υ β α ς
δ ι α σ χ ί ζ ε ι τ η θ ά λ α σ σ α /δ ο ρ υ φ ό ρ ο ι δ ι α δ έ χ θ η κ α ν
τ η ς Σ ε ι ρ ή ν ε ς τ ο υ Σ ε β ε ν ί ν γ κ ε ν /ά ν θ ρ ω π ο ι κ α ι π ο ν τ ί κ ι α
π ο ν τ ί κ ι α κ α ι ά ν θ ρ ω π ο ι /μ ε σ ά ν υ κ τ α σ υ ν ο μ ω τ ο υ ν
σ τ ο κ ά σ σ α ρ ο .

Τ η ν ί δ ι α ώ ρ α α κ ρ ι β ώ ς /η κ λ ε ι τ ο ρ ί δ α τ η ς ά ν ο ι ξ η ς
σ τ ά ζ ε ι α ί μ α /ο Α ί ο λ ο ς μ ε κ ο μ έ ν η α ν ά σ α /κ ο λ υ μ π ά
σ τ η ν Α ι γ ι ά λ η /μ ι α τ σ ι γ γ ά ν α δ ί χ ω ς δ ά κ τ υ λ α
δ ί χ τ υ α π λ έ κ ε ι σ τ η Σ χ ο ι ν ο ύ σ α /η Σ ε λ ή ν η ε τ ο ι μ ό γ ε ν η
β λ α σ τ η μ ά σ τ ο Κ ύ κ λ ω π α /τ η ς Σ ε ρ ί φ ο υ .

Ο Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς τ η ς Ν α υ τ ι λ ι α κ ή ς /ε τ α ι ρ ε ί α ς
α ν ο ρ θ ό γ ρ α φ ο ς α π ' τ η π τ έ ρ ν α /ω ς τ η κ α ρ ά φ λ α
λ ά τ ρ η ς α π ο σ κ ο ρ ί α σ η ς /π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς η γ έ τ η ς
α ρ ρ ο υ ρ α ί ω ν /π ρ ω κ τ ο γ λ ε ι φ ά κ η δ ω ν /κ α ι λ ο π ώ ν
α π ο β λ ή τ ω ν /π ο ί η σ η δ ε ν δ ι ά β α σ ε π ο τ έ
κ ι ό μ ω ς -ε π ί τ ο υ π λ ο ί ο υ - τ ο ν π ο ι η τ ή α π ο κ α λ ε ί
π ε ο κ ρ ο ύ σ τ η .

Ο δ ρ α π έ τ η ς τ ο υ σ τ ό κ ο λ ο υ -α π 'τ η π α ρ α φ ω τ ί δ α -
ε λ ι ά ς κ ο υ κ ο ύ τ σ ι α ε κ τ ο ξ ε ύ ε ι /σ τ ο κ α τ ά σ τ ρ ω μ α
ο χ α φ ι έ ς τ ο υ deck/γ ι α τ ο ν ά θ ε ο τ ο υ motorship
λ ι β α ν ί ζ ε ι τ 'α υ τ ι ά τ ο υ chief engineer/kai; ό χ ι μ ό ν ο ...
ο Μ ά γ ε ι ρ α ς π α ρ α σ κ ε υ ά ζ ε ι α ν ά λ α τ α μ α κ α ρ ό ν ι α
κ α ι π ρ ο σ ε ύ χ ε τ α ι .

Ο Κ ύ ρ ι ο ς π λ ο ί α ρ χ ο ς δ ε /μ ε σ ώ α ς τ α ς φ ρ έ ν α ς
κ α ι τ ι ς μ η χ α ν έ ς Τ Ο Δ Α Α Φ Ο Ρ Σ Α /κ ρ ο τ α λ ί ζ ε ι σ τ η
β α ρ δ ι ό λ α /α φ ο δ ε ύ ε ι σ τ η χ ο ύ φ τ α τ ο υ /κ α ι τ ο
Ρ ε ύ κ ι α β ι κ α ν α ζ η τ ά ε ι σ τ ο Α ι γ α ί ο .

27-28/07-2006 http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM
Giorgos Vlachos 01 March 2010

Α υ τ ό τ ο π ο ί η μ α ή θ ε λ α ν α τ ο γ ρ ά ψ ω π ο λ λ ά χ ρ ό ν ι α π ρ ι ν , τ ε λ ι κ ά γ ρ ά φ τ η κ ε ί σ ω ς τ η ν κ α τ ά λ η λ η σ τ ι γ μ ή κ α ι α φ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι σ τ ο υ ς α ν ά λ ο γ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς . Α υ τ ε ς ε ί ν α ι ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς σ τ α π λ ο ί α κ α ι ό χ ι α υ τ έ ς π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν ο ι ρ ο μ α ν τ ι κ ο ί π ο ι η τ έ ς .

2 0 Reply

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success