Sheena Blackhall

Gold Star - 4,712 Points (18/8/1947 / Aberdeen)

Gliong Gliong: 7 Gaelic Poems & Translations - Poem by Sheena Blackhall

GAELIC
1a. PÒSADH
Barr ciste-mharbh
Air a' buaileadh sios le ord
Air criadh bheod
Dà ghiomach
Ann an ciabh
Le cuan, mór agus magail
Air an tràghadh air falbh


ENGLISH
1b MARRIAGE
A coffin-lid
Nailed onto
Living clay

Two lobsters
In a creel
The ocean, broad & mocking
Ebbed away

GAELIC
2a. OBAR-DHEATHAIN
Dè' m faileadh tha sin?
Na h-eisg
Dè' m fuaim a tha sin?
Trafaig
De' n dath a tha sin?
Glas
A bheil e glè fhuar?
Tha


ENGLISH
2b. ABERDEEN
What's that smell?
Fish!
What's that noise?
Traffic!
What's that colour?
Gray!
Is it very cold?
Yes!

GAELIC
3a. MO THEAGHLACH
Allt na Giuthsaich
Allt an t-Sneachda
Allt a' Choire BhÒidhich
Càrn an Daimh
A' Chuithe Chrom
Beinn nan CiÒchan
Feumaidh mi falbh

A choinneachadh ri
Mo Luaidhean

ENGLISH
3b. MY FAMILY
Pine Wood Brook
Snowy Brook
Brook of the Beautiful Corrie
Stag’s Cairn
Crooked Snow-Drift
Lochnagar
I must go
To meet with
My Beloveds


GAELIC
4a. BAILE TRANG
Baile trang
Clachan
A' fàs
Mar fheur

ENGLISH
4b. BUSY TOWN
Busy town
Stones
Are sprouting
Like grass

GAELIC
5a.DAMHAN-ALLAIDH DUBH
Damhan-allaidh dubh
A'sniÒmh
A'sniÒmh
A'sniÒmh
Cladh.
ENGLISH
5b.BLACK SPIDER
Black spider
Weaving
Weaving
Weaving
A churchyard

GAELIC

6a.BANNTRACH
S' fhad
Bho bha teine
A' gabhail
Anns a chagailt fhuaraidh sin


ENGLISH
6b. WIDOW
It's long since
A fire was burning
in that cold hearth

GAELIC
7b AN T-EARRACH
An t-earrach....
Uan air
Chasan
Critheanach


ENGLISH7b SPRING
Spring
A lamb
On
Trembling
Legs


Comments about Gliong Gliong: 7 Gaelic Poems & Translations by Sheena Blackhall

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, January 7, 2014

Poem Edited: Wednesday, January 8, 2014