Makananu Da Kang Lugdan? Poem by John Delle Panlaqui

Makananu Da Kang Lugdan?

Rating: 5.0

Makananu da kang lugdan? Pabren mung bilangan ku ing paralan
Lugdan da ka keng pe ka agyu kung gawan, kaba at alang hanggan.

Mayayakit ing tula, ayayabut ning kakung kaladwa
Para keng alang hanggang kamalayan at kasalpantayanan.

Lugdan daka king bawat aldo at pekatahimik mung pamangailangan king aldo at kabengian
Lugdan da kang ating kalayan, kalupa dareng taung makipagsapalaran keng karelang karapatan.

Lugdan da ka keng buo mung pangatau
Kalupa dareng tau mibabalik keng kapurian para keng Apung Ginu.
Lugdan da ka keng ka kung kaburyan, hepag para gamitan
Keng ka kung pagmalumbe, at kakung amulatan.

Lugdan da ka kayabe na ning lugud kung mawawala, king mewala kung kabanalan
Lugdan da ka kayantabe ning kakung bie
Tula, gaga ning kakung buong pangatau, at kung ing Ginu apili na ku.

Gawan, at lugdan ka maging keng ka kung kamatayan.

Saturday, October 22, 2016
Topic(s) of this poem: love
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
A Native Language Transalation of 'HOW DO I LOVE THEE? ' by Elizabeth Barett Browning
COMMENTS OF THE POEM
Bernardo Lazatin 09 October 2021

THIS. IS. 😭!

1 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success