Nếu

Nếu chiếm được nàng, chàng sẽ khoe:

Phục chàng, tình-địch hết ho-he!
Thoả nguyền, chàng sẽ không than tiếc

Rằng bản đàn tim trỗi lạc bè!Nàng, nếu thành-công, sẽ tự-hào

Xứng danh học rộng với tài cao!

Sẽ không thua kém gì nam-giới,

Không thẹn-thùng chi phận má đào!Bạn nếu hoàn-toàn sống hảo-lương,

Chắc mai sau sẽ nhập thiên-đường,

Sẽ chê những kẻ lâm tai-ách

Là vụng đường tu, tội-lỗi vương!Họ nếu tìm ra Chính-Nghĩa rồi

Thì đâu còn quản máu xương phơi!

Hoà-Bình trân quý nên ngưng bắn,

Chứ chẳng vì... hèn, sợ chết thôi!Mỹ nếu tiêu-trừ Việt-Cộng ngay,

Thì vinh biết mấy Quốc+Dân này!

Có đâu mặt-nạ-ma ra* mặt

Tự-thán: "sai lầm khủng-khiếp thay! "
This is a translation of the poem If by Nhuan Xuan Le
Monday, April 2, 2018
Topic(s) of this poem: politics,war and peace
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
The End of the Vietnam War. Same author of the English version.
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

If You Forget Me

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

3/1/2021 5:02:01 PM # 1.0.0.506