Nonpoetics-Postcontemporary Reality Poem by Nyein Way(Maung Maung Thein)

Nonpoetics-Postcontemporary Reality

nonpoetics in beyond-pdocess process poetics

စိတ်ကူးဥာဏ်ပညာကွန်ဆက်စကြ်ာဝဠာဗေဒကဗျာလွန်ကဗျာ
(postconcept of nonpoetic poetics)

နည်းစနစ်လက်မှုပညာသည် ကဗျာလွန်ကဗျာဖြစ်ပါ၏။
(technique or craft of poem is made of nonpoetic provess of beyond-poempoetry)

စိတ်(mind) ...အာရုံနှင့်စိတ်သိမှုဖြစ်စဥ်
ကူး.(imagination/future of imagination=.
စိတ်ကူးဥာဏ်ကမ္ဘာ
ဥာဏ်.(wisdom) =.ပိုင်းဖြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ​ငြ်း၊ဆုံး​တြ်​ငြ်း ကမ္ဘာ
ပညာ.=.
သိမှုရသ..-.ကျွမ်းကျင်မှု..နည်းနာနိသယ../ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းစွမ်းအင်ဗေဒ

nyein way
(2005/remade 2024)

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success