MTHOKOZISI NTOKOZO MAPHUMULO

Rookie (13 /04/1984 / DURBAN: (SOUTH AFRICA))

Wakubona Wakubeletha Mangethe -We -Mzulu - Poem by MTHOKOZISI NTOKOZO MAPHUMULO

Sakubona Sakubeletha Mangethe

Sakubona Sakubeletha Mangethe
Ngisho Kuwe Gatsha MangoSuthu Buthelezi
Ngithi Kubi Impi Ivalive Ingasemnyango
Safa IsiZwe Esimnyama
Sifa nje sibulawa ubuwaka -
Ubuwaka bobuthutha
Sithi Sesifundile Ngokwanele Asisabheki emumva
Sithi Sesikhathele iminxumo yamabheshu nezikhumba
Kepha ngithi Shenge wshonaphi

Hhayi bo we- Zulu nawe Mnguni
Hhayi bo we Sizwe seSilo
Hhayi bo we nzalo kaMthaniya
Isizwe esingenamasiko solahlekelwa ubuntu baso
Isizwe esingenamasiko sophucwa ubuzwe nobuholi baso

Nanti lifa lona nanti lifa lonke
Lonke lifa libhekile
Nanti lixhoshwa libhekile
Izolo ngizwe sengathi kuthiwa kushitshwa imigwaqomagama eyayilulaza isithunzi sakuleliZwe
Ngashaya ihlombe ngahalalisa ngithi phansi ngodlame
Udlame oluqukethwe amagama ayethiwe ngobuwula
Ngathi ngisabhekile ngazithola sengingeneme
Ngithe ngimatasa ngithi phansi ngondlame nangu-lo uthi phansi ngoMZULU phansi! ! !


Ngbone ngokushabalala kweziGi zeNdlovu phansi ethekwini egagasini
Wahamba lomkhonto waye wayogwazekhaya phesheya kothukela
Ngalala ngavuka sekuphelile Ngomgwaqo ImaNgoSuthu Highway
Ngakhala ngathi usukhothamile kanti qha usaphila Shenge
Ngakhuza ngababaza ngathi uyagula kwathiwa qha!
Ngabuza ngathi umthetho usekhona nje kwathiwa usekhona!
Ngabuza ngathi uZulu usekhona kwathiwa yebo
Ngathi uth lona ithuna likashaka lisekhona nje kwathiwa yebo

Ngithi Mbheki wawutshelwa wubani
Ngithi wawutshelwa wubani ukuthi ungaqeda isithunzi saMaNguni ephelele
Ngithi wawutshelwa wubani ukuthi ungaqeda amagama eZinsizwa zakwaZulu ziphelele
Khwiqiqi Zayima emthumeni
Wayesevele UMsholozi
Ibhubesi elibhodle phansi ENkadla KwaDuma izulu
Ibhubesi elibhodle kwananela North Province, iMpumalanga, IpoloKwane, iKwaZulu Natal, i Free State nakuyoyonke iNingizimu Africa.

Kwacaca manje ukuthi Yayingesiyo eyakho lempi Shenge
Lena kwabe kuyimpi yomdabu
Kwabe kuyimpi yokudicilelwa kwesithunzi saMazulu
Ngihambile ngibonile futhi ngiZwile
Ngikudelelile ngakweya futhi ngakuZonda mangethe
Kepha namhlanje ngithi maliju - maZibuye emasisweni

Bambalwa abayofananawe Mangethe
Uyindoda elimelayo iqiniso
Uyindoda ewenyanyayo amanyala
Kumhlaba esiphila kuwo ubungeze waphumelela ngokweZepolitiki
Ngoba bonke asebephila abasemesabi ujehova
Usiphathile ngoxolo nangesizotha mangethe
Usimele isizwe samazulu
Futhi kuyacaca ukuthi awuzange waba khona sasingeke saphumelele nesizwe samazulu
Impela indondo yegolide yenkosi Ushaka Owayiklomeliswa yiSilo Samabandla onke ikufanele
Shenge angifisi ukuthi lombiko ufike kuwe sengafa noma sewafa
Ngiyathanda ukuqala khona la ngilibonge igama lakho

Ubuntu mabande ebantwini
Lelizwe elethu lolungiswa yithi ma-Africa
UyiNgonyama YaMaZulu
UZithobisile wena uqobo
Wazithobisa wavuma ukwehliswa isithunzi
Bakuthuka bakudephula ngapha nangapha bekuqeda isithunzi netshisekelo
Kodwa noma kunjalo wasihlwithela lesiSizwe Sika Senzangakhona
Namhlanje Sine Technikon
Namhlanje sinokuhlonishwa endaweni yethu sakhile
Namhlandle sihlezi ngokuhlonishwa nokuhloniphana

Shenge ngithi sasingeke sisemuke isimakwe ithambo emlonyeni selisithele ngoqhoqhoqho
Guga mzimba sala nhliziyo
Yaze yamihle imisebenzi yakho Mangethe KwaZulu
Uze uzifundise izizukulwane ezizayo loluxolo olungaka
Phela wuxolo lwaseZulwini lolu
Umkhulu simakade - ngoba wangena phakathi kwesisu sikamame ozala uButhelezi
Wathi akaziphathe kahle kuzekushaye isikhathi sokubeletha
Ukuze anike isiZwe samaZulu umuntu ozoKwaZisa Ezamasiko
Umuntu ongazokuguqulwa ngisho nangegolide ozomela iSizwe ngeQiniso
Wazalwake Mtwana- Wasendlunkulu
Wakhula wangaba usikhotheni
Wafunda waphumelela phezu kobandluluo olunhlobonhlobo
Wabekezela wangasho ukuthi uzofundelani ngoba uYinkosi
HHa yenzeka indaba nanka amabhunu efuna indawo ngenkani
Lutho wenqaba Mangethe
Wathi lezindawo ezokulima
Bathi besuka babethi usasalele emuva
Bona laba namuhla sibabona nekhokhoba bekubonga
Bathibesuka babethi uhlangene namabhunu
Bona labo bathi besuka babethi bacela uxolo
Waxola, waxola, waxola waphinde waxola mangethe ngoba vele unguMntwana
Angani umntwana uyaxola ngoba vele ungumtwana
Ukhona umntwana ongabambela uYise inhliziyo
Cha phinde ogulayo
Angani phela wazile mangethe ukuthi isondo liyajikajika
Angani phela wazile mangethe ukuthi Sadalwa ngeGazi elilodwa
Angani wazile ukuthi lapho kudinwa iziNgonyama kudinwa ngisho izinyanya ezingasekho
Pho bakusolaphi mabethi - UnguMntwana mangethe
Balaleli
Lalelani nansi indaba
Indaba engiyizwe ngo Mangethe no Gedeon Zulu
Indaba ethi Mazulu niNgacwasi futhi ningazikhukhumezi
Indaba engiphinde ngaYizwa ngomadiba
Ethi songoba simunye
Indaba ethi phansi ngokudicilelana isthunzi phansi
Indaba ethi ubandlulo luyabulala futhi luyaphoxana
Akakutshela u Jackop Zuma beno Thabo Mbheki
Behlezi phansi ePhalamende bebhekene ngeziqu zamehlo
Kube sengathi bayeZwana kanti kukhona okushaya amazwi
Ngyamqoma uhemebelinye
Ngoba uyaliwasha; futhi uyalineka, uyalilinda lize loma
lome abese alithule
Mlaleli uShenge MangoSuthu lowo
Umdlali webhola ongadumile kepha ongimshayimagoli
Ongadlali ngamakhokho axegayo
Ongathengi emaShayineni
Vula inhliziyo ngiSho - We-Zulu Kamalandela
Kamalandela Indlela eZimhlophe
Angani ngikuthandela lokhoke
Ngoba wazile ukuthi ehlathini kugcwele amazolo
Qagela nawe ukuthi mina ngingubani?


Comments about Wakubona Wakubeletha Mangethe -We -Mzulu by MTHOKOZISI NTOKOZO MAPHUMULO

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, August 18, 2009Famous Poems

 1. Still I Rise
  Maya Angelou
 2. The Road Not Taken
  Robert Frost
 3. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 4. Dreams
  Langston Hughes
 5. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 6. If
  Rudyard Kipling
 7. Stopping By Woods On A Snowy Evening
  Robert Frost
 8. Do Not Stand At My Grave And Weep
  Mary Elizabeth Frye
 9. I Do Not Love You Except Because I Love You
  Pablo Neruda
 10. Television
  Roald Dahl
[Report Error]