Ronjoy Brahma Poetry Poems

1.
मोन्थाइ (Anti Poetry)

नोँखौ मोजां मोन्नायनि उनाव
नोँ आंनियानोखासै
मानोना गासैबो मोन्थाइखौनो
नोँ आंनोनो गथायखाबाय।
...

Close
Error Success