Ronjoy Brahma

Gold Star - 32,898 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma Poems

1. बादायनायनि आन्दोआव 7/15/2014
2. आयै नोँ आंनि 38-87 7/15/2014
3. गोरबो इसिँनिफ्राइ -15 7/16/2014
4. गोरबो इसिँनिफ्राइ -02 7/16/2014
5. गोरबो इसिँनिफ्राइ -03 7/16/2014
6. गोरबो इसिँनिफ्राइ -04 7/16/2014
7. गोरबो इसिँनिफ्राइ -05 7/16/2014
8. गोरबो इसिँनिफ्राइ -06 7/16/2014
9. जोँनि सिलायाव थैनि सेरेफ 7/16/2014
10. आयफोर आफाफोर 7/17/2014
11. दावबायारि आं 7/17/2014
12. बेबादिनो थांनानै थायो जोँ 7/17/2014
13. आंबायदिनो जानानै था 7/17/2014
14. थरथिँ थरथिँ थरथिँ 7/17/2014
15. आयै नोँ आंनि 88-136 7/17/2014
16. गोरबो इसिँनिफ्राइ -07 7/17/2014
17. Tomorrow, When The Love Began 7/17/2014
18. रान्दि बर' बिमानिसिम 7/18/2014
19. गुस्लायनो लुबैयो मोखां 7/18/2014
20. मेथाइ- नोँनि समायनाया 7/18/2014
21. गोरबो इसिँनिफ्राइ -08 7/18/2014
22. गोरबो इसिँनिफ्राइ -09 7/18/2014
23. गोरबो इसिँनिफ्राइ -10 7/18/2014
24. गोरबो इसिँनिफ्राइ -11 7/18/2014
25. गोरबो इसिँनिफ्राइ -12 7/19/2014
26. लुनांगौ गोजोन देरा 7/19/2014
27. गोरबोनि मेथाइजोँ 7/19/2014
28. बोसोरफा थारला 7/19/2014
29. एखमबा हरबादि मोनो 7/19/2014
30. जेथो 7/19/2014
31. आर'ज मेथाइ (सिरि मोन्नायनिफ्राय) 7/19/2014
32. मोनसे पिरामिड जिउनि 7/19/2014
33. आर'ज मेथाइ (परम ब्रह्मनि सेराव) 7/19/2014
34. मेथाइ - नोँखौ सायखबाय आंनि 7/19/2014
35. उन्दै समाव गोसोमोन 7/19/2014
36. मानो रायदावा 7/19/2014
37. गोरबो इसिँनिफ्राइ -13 7/20/2014
38. गोरबो इसिँनिफ्राइ -14 7/20/2014
39. गोरबो इसिँनिफ्राइ -16 7/20/2014
40. बिफानि बोसोन 7/20/2014
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गोरबो इसिँनिफ्राइ -01

फुंनि गोजोन बारजोँ रंजानाय
बाज्ल' बाज्ल' दाउसिननि मोसानाय
रंजायो आंनि गोरबोआ मिनिस्लुनायाव
बिसोरनि गोजोन मोसानायाव
-
आय' जोँमा गावदां मोदान्नाय
मिनिस्लुनाया मोदानो मेगनाव
मोस्लेट् सोरांनि आन्दायनाय
खुसिया फैयो गोरबोआव

[Report Error]