Ronjoy Brahma

Gold Star - 40,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma Poems

1. बादायनायनि आन्दोआव 7/15/2014
2. आयै नोँ आंनि 38-87 7/15/2014
3. गोरबो इसिँनिफ्राइ -15 7/16/2014
4. गोरबो इसिँनिफ्राइ -02 7/16/2014
5. गोरबो इसिँनिफ्राइ -03 7/16/2014
6. गोरबो इसिँनिफ्राइ -04 7/16/2014
7. गोरबो इसिँनिफ्राइ -05 7/16/2014
8. गोरबो इसिँनिफ्राइ -06 7/16/2014
9. जोँनि सिलायाव थैनि सेरेफ 7/16/2014
10. आयफोर आफाफोर 7/17/2014
11. दावबायारि आं 7/17/2014
12. बेबादिनो थांनानै थायो जोँ 7/17/2014
13. आंबायदिनो जानानै था 7/17/2014
14. थरथिँ थरथिँ थरथिँ 7/17/2014
15. आयै नोँ आंनि 88-136 7/17/2014
16. गोरबो इसिँनिफ्राइ -07 7/17/2014
17. Tomorrow, When The Love Began 7/17/2014
18. दाउथु नोँ बिरबोफिनदो 7/18/2014
19. गुस्लायनो लुबैयो मोखां 7/18/2014
20. मेथाइ- नोँनि समायनाया 7/18/2014
21. गोरबो इसिँनिफ्राइ -08 7/18/2014
22. गोरबो इसिँनिफ्राइ -09 7/18/2014
23. गोरबो इसिँनिफ्राइ -10 7/18/2014
24. गोरबो इसिँनिफ्राइ -11 7/18/2014
25. गोरबो इसिँनिफ्राइ -12 7/19/2014
26. सिमांआव आं गोदो गोदो उन्दुलाङा 7/19/2014
27. गोरबोनि मेथाइजोँ 7/19/2014
28. बोसोरफा थारला 7/19/2014
29. एखमबा हरबादि मोनो 7/19/2014
30. जेथो 7/19/2014
31. आर'ज मेथाइ (सिरि मोन्नायनिफ्राय) 7/19/2014
32. मोनसे पिरामिड जिउनि 7/19/2014
33. आर'ज मेथाइ (परम ब्रह्मनि सेराव) 7/19/2014
34. मेथाइ - नोँखौ सायखबाय आंनि 7/19/2014
35. बे होख्रावनाया सोँनायनि 7/19/2014
36. मानो रायदावा 7/19/2014
37. गोरबो इसिँनिफ्राइ -13 7/20/2014
38. गोरबो इसिँनिफ्राइ -14 7/20/2014
39. गोरबो इसिँनिफ्राइ -16 7/20/2014
40. बिफानि बोसोन 7/20/2014

Comments about Ronjoy Brahma

 • prasenjit (10/31/2018 7:52:00 AM)

  hello brother nwngnisim rwja rwja sabaikor brother

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • pknazy (10/29/2018 2:09:00 AM)

  beautiful and Very Interesting That You one Of The Bodo Peoples poem Writer.

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Dilip Wary (8/26/2018 6:34:00 AM)

  Very good to read your creativity and style.

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Pilina (6/4/2018 1:33:00 AM)

  Very good. Yeah I must read your poems.

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Susmitha Roy (3/19/2018 11:58:00 AM)

  Well done.

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Bwhwi Basumatary (3/17/2018 12:00:00 PM)

  Your poems are awesome dear #bro.

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Nijwm Ramchiary (2/9/2018 1:16:00 AM)

  Keep it up bro

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Kishor Bty (12/28/2017 7:46:00 AM)

  Well done. Keep it up

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Kumar (11/9/2017 4:09:00 AM)

  Thank your different poems!

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • Ronjoy Brahma Ronjoy Brahma (10/19/2016 12:12:00 AM)

  I want to know, and I wanted to give knowledge.

  1 person liked.
  0 person did not like.
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860 मायथाइ 18 इं एप्रिल
दान
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
सान
परम ब्रह्मनि अननायजों,
मिथिगौ नै दिनै नोंनि दिन्थिखौ
जों
नोंनि आफा गोगो बिहोमाखौ।

नों गेदेमा आफा जोंनि
सोलोंथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
नोंनो
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा

घोरोम गुरु नोङो सैथो लामानि
बैरागि आफा नों गियानि-गुनि
घोरोम गियानि बोसोननि गियान होगिरि
नों आंगोथार जिउमा परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नों आफा जोबनो गैयै
जेंनाखौबो
हारि अदोहोरोम बर'नि जेंना जाबोरखौ।

मिथिगौ दिनै आफा
नोंनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदों समायना बिबारा...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

गिखांबाय आंलाइ

(1) आयौ आयौ गिखांबाय आंलाइ
नै सोमावग्लुंबाय 'बड'लेण्डखौ'
अन्थाइ महर अन्नाय गैयै
बमाया
खोमा माथुब्लाबो आगोर
मोनलिया
गोसो हमथाब्लाबो बिखाया
मावगालिया ।
(2) राहा गैलिया बबेवहाय

[Report Error]