Ronjoy Brahma

Gold Star - 34,803 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Ronjoy Brahma Poems

1. एसेयावनो सिरिमोनो आंनि मोदै -new- 7/21/2017
2. सोमखोर मिथिँगा 3/5/2015
3. थिरिँ बिरिँ 440-490 3/4/2015
4. गोलाव खोमसि हराव 3/5/2015
5. खोमसि हराव 3/5/2015
6. आरोबाव ओँखारबोदोँ निजोरा 3/5/2015
7. खाफाल बुंफबनाय 3/5/2015
8. मिथिँगानि सेरेफसे हायना 3/5/2015
9. निनिमा (24) : मिथिँगाया मिनिसुलु जाना बुंफिनो 9/21/2015
10. निनिमा (25) : बर' हारिनि उदांस्रिनि बिथा 9/21/2015
11. मम बाथि गज'आबो 9/21/2015
12. सोर जेनखो सोर देरहाखो बादायलायनाय मुगायाव 9/22/2015
13. मुगानि थान्दै 9/22/2015
14. थरायना बाला चैनारिखौ मोजां मोन्नानै 9/22/2015
15. नोँ आंनि जिउ सना 9/23/2015
16. नेर्सोननि होस्रिख्रावनाय 9/23/2015
17. माथाम मोख्रा, गान्घी आरो आं 9/23/2015
18. गोदान खन्थाइनि जिउ: ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनो 9/23/2015
19. निनिमा (26) : जेरैबो सिरि जाहाब्बाय 9/24/2015
20. निनिमा (27) : बेयाव जमगावनि नंगुबै जारिमिनखौ 9/24/2015
21. निनिमा (28) : बियो सोमो नांना थानायनिफ्राय 9/24/2015
22. माब्ला फैयो 9/24/2015
23. दाबो सिखाराखै बिसोर 9/24/2015
24. थरफा थरफा अन्थाइजोँ 9/24/2015
25. बारि गोराननि जिबौ बामोन 9/24/2015
26. थिरिँ बिरिँ 607-675 9/25/2015
27. बंब्लं इन्जिनियारनि मोनसे टेनसन 9/26/2015
28. गोसोआव खोन्दोसे खन्थाइ 9/26/2015
29. आंनि मिनिनाय 9/26/2015
30. आंबो सिखारबाय 9/26/2015
31. जाबा दाजा खन्थाइगिरि जाथोँसै 9/26/2015
32. नेर्सोननि रोनावनाय 9/28/2015
33. दिनै फुर्णिमा: बेमादोँबादि मोन्नै सानस्रि आंनि 9/28/2015
34. लाजिया फांजिया 9/28/2015
35. सायखं आरो जौफाग्ला 10/9/2015
36. गोसोनि सन्देह 10/9/2015
37. मोसौ बोराय 10/9/2015
38. अनजालि इभ: नोँ दागाब सना 10/9/2015
39. मोनसे बिन्दो नागिरनानै 10/9/2015
40. जिउनि बेलासियाव 10/10/2015
Best Poem of Ronjoy Brahma

Saint Kalicharan Brahma

1860,18 एप्रिल
कालिचरण आफानि गोथार जोनोम
परम ब्रह्मनि अननायजोँ,
मिथिगौ नै दिनै नोँनि दिन्थिखौ
नोँनि आफा बिहोमाखौ।
नोँ गेदेमा आफा जोँनि
सोलोँथाइनि सानसुमागिरि बर'नि
राजखान्थिनि लामा आगुसिन बर'नि
मिथिगौ आफा दिनै उन्दै गथ'फोरा
घोरोम गुरु नोँ सैथो लामानि
बैरागि आफा नोँ गियानि
घोरोम गियान, बोसोननि गियान
नोँ आंगोथार परम ब्रह्मनि-
बोस्रांलांबाय नोँ आफा जोबनो गैयै
हारि, बर'नि जेँना जाबोरखौ।
मिथिगौ दिनै आफा
नोँनि बोसोन फालिग्रा गथ'फोरा
बारदोँ समायना बिबारा बर'नियाव
जोँदोँ अलंबार बायदि
नोँ थानाय समावनो।
दिनै दान्दिसे थाबावनाय मोनब्ला
एसे ...

Read the full of Saint Kalicharan Brahma

The Song Of Bwisagu

When the bwisagu is arrive
Flat-shaped cake make lovely
Make rice cake
Bwisagu season in the new water
Fish swimming like kuria labeo
First month of the year, new season
In the queue, we must ask for
Heart of happiness from the heart
Sad and sadness to leave this life

[Report Error]