Monica Aasprong Poems

Hit Title Date Added
1.
barnet sier

jeg ser en flokk bevege seg over himmelen det er fugler og pelsdyr som har bitt og kloret seg fast i hverandre så de blir til en slags sky, tett koblet sammen alle kroppene, til et stort mørke av fjær og pels, klør og nebb. Jeg vet ikke om de klamrer seg til hverandre av skrekk eller kjærlighet, eller om de biter og klorer hverandre av hat. Ingenting er rødt. Alt er svart. Svart som pels. Bær
...

2.
the child

I see a flock move across the sky it is birds and furred animals which have bitten and scratched each other until they have become one, a sort of cloud, all the bodies closely hooked together, to a large darkness of feathers and furs, claws and beaks. I don't know if they cling to each other out of fear or love, or if they bite and scratch each other out of hatred. Nothing is red. Everything is black. Black as fur. Bring
...

3.
gass til lampen

gass til lampen, har du husket det,

spør barnet


og blod til pelsen


du ga meg en lampe av sølv


nei, et hav, var det vel

et hav


ryggens søyle i vann


neglens kraft

foldes ut


hårsårene og

pelsen til hunden

glass til klokken

glass lin til

grisen lin i

gulvetdet er ikke så lett,

sier jeg,

å ale opp et ansikt
...

4.
gas to the lamp

gas to the lamp, did you remember,

asks the child


and blood to the fur


you gave me a lamp of silver


no, an ocean, it was

an ocean


the column of the back in water


the nail's power

unfolds


hairthe wounds and

the fur to the dog

glass to the bell jar

glass flax to

the pig flax in

the floorit's not so easy,

I say,

to breed a face
...

5.
jeg skal spise deg levende

jeg skal spise deg levende

jeg skal gjøre det for deg

om du vil være min mor


om du byr på

levende øyne


levende is is i

årene is i skallen

spekk hele isskrotter

levende


øyets lys

munnens mørke

nesens blod

lepperjeg maner fram

ansiktsmasken


jeg bærer den tungt

jeg hugger den til om

det trengs, knuser den

om det blir nødvendig


jeg har redskaper

til å utslette alle

menneskelige trekk


jeg kjenner øyehulene

ut og inn
...

6.
I shall eat you alive

I shall eat you alive

I shall do that for you

if you will be my mother


if you're offering

living eyes


living ice ice in

the veins ice in the skull

fat whole ice-carcasses

alive


the light of an eye

dark of a mouth

blood of a nose

lipsI conjure up

the face mask


I carry it heavily

I strike it if

needs be, crush it

if I must


I have tools

to wipe out all

human features


I know the eye sockets

inside out
...

7.
blikket er fylt av stempler

blikket er fylt av stempler


det viser hvor du har vært


om det er et stempel du vil skjule

så flakk med blikket eller sov

med åpne eller lukkede øyne


blikket stemples ved alle grenseoverganger

hver gang du har gått over en grense, sier

jeg til barnet, enten det er dine egne grenser

eller andresredselen i blikket kan du skremme

andre med, legger jeg til


du ler


den skrullete latteren din

går meg på nervene


men du sa jo at jeg skulle

bruke lattergråten (den gangen

du ga meg stemmebånd harde

som plater)nei, sier jeg, du tar feil

det må være fontenegråten

du tenker på


men du sa jo

at jeg skulle gråte

med latteren


at jeg skulle få en gråt

som var en latter


nei det har jeg aldri sagt
...

8.
the gaze is full of stamps

the gaze is full of stamps


it shows where you have been


if there is a stamp you want to hide

then be shifty-eyed or sleep

with open or closed eyes


your gaze is stamped at all borders

every time you have crossed a border, I say

to the child, whether they are your own borders

or those of othersyou can frighten others with the fear

in your eyes, I add


you laugh


that screwy laughter of yours

gets on my nerves


but you said I should

use the laughter-crying (that time

you gave me vocal cords as hard

as boards)no, I say, you're wrong

you must be thinking of

the fountain-tears


but you said

that I should weep

with the laughter


that I should get a crying

that was a laughter


no I never said that
...

9.
SOL

jeg så en sol som var uten ord
jeg så en sol som var uten jord

jeg så en sol som kysset en fot
jeg så en sol som ville slå rot

jeg så en sol som sto mot en vegg
jeg så en sol som lå i et egg

jeg så en sol som lå på en strand
jeg så en sol som sto på en rand

jeg så en sol som ga seg til kjenne
jeg så en sol som kunne blende

jeg så en sol som var redd for tørke
jeg så en sol som var redd for mørke

jeg så en sol som skulle dø
jeg så en sol som gikk i frø

jeg så en sol som var blitt svart
jeg så en sol som lyste hardt

jeg så en sol man ville fjerne
jeg så en sol som var en stjerne

jeg så en sol som var så rød
jeg så en sol som begynte å blø

jeg så en sol som lå i havet
jeg så en sol som var en slave

jeg så en sol som skapte grøde
jeg så en sol som la alt øde

jeg så en sol som var så gul
jeg så en sol som var et hjul

jeg så en sol som var forlatt
jeg så en sol som var blitt matt


jeg så en sol som ikke ga opp
jeg så en sol som ikke sa opp

jeg så en sol som sto og stekte
jeg så en sol som sprang og lekte

jeg så en sol som sto på en åker
jeg så en sol vi overvåker

jeg så en sol som dekket et bord
jeg så en sol som var fra i fjor

jeg så en sol som sto på et hvelv
jeg så en sol som lå i en elv

jeg så en sol som viste vei
jeg så en sol som kom til meg

jeg så en sol under røde faner
jeg så en sol med faste vaner

jeg så en sol som våget seg frem
jeg så en sol som våget seg hjem

jeg så en sol som kom med storm
jeg så en sol som lokket orm

jeg så en sol som ikke fant ly
jeg så en sol som gikk mot en sky

jeg så en sol som lå i en li
jeg så en sol som trengte tid

jeg så en sol som lå i en hage
jeg så en sol som lå på en mage

jeg så en sol som bleiket tøy
jeg så en sol som tørket høy

jeg så en sol som tørket fjær
jeg så en sol som kom for nær

jeg så en sol som lå på en bunn
jeg så en sol som var så rund

jeg så en sol som kunne fyre
jeg så en sol som tok seg hyre

jeg så en sol som sto på et bygg
jeg så en sol som lå mot en rygg

jeg så en sol jeg reiste fra
jeg så en sol jeg ville ha

jeg så en sol jeg ville gripe
jeg så en sol i en liten glipe

jeg så en sol som vevde et bilde
jeg så en sol som var en kilde

jeg så en sol som smeltet is
jeg så en sol som kom presis

jeg så en sol som gikk på en sti
jeg så en sol som hadde fri

jeg så en sol som var sin egen
jeg så en sol som var hos legen

jeg så en sol på et kontor
jeg så en sol som var blitt mor

jeg så en sol som ikke ville vite
jeg så en sol som gjorde for lite

jeg så en sol som kunne eksplodere
jeg så en sol man ville privatisere

jeg så en sol som sto i et speil
jeg så en sol som fant en feil

jeg så en sol som løftet en sky
jeg så en sol som badet en by
...

10.
SUN

I saw a sun that had no fear
I saw a sun that didn't care

I saw a sun that had turned black
I saw a sun that didn't come back

I saw a sun that couldn't float
I saw a sun in a little boat

I saw a sun with a destination
I saw a sun that was on vacation

I saw a sun that crossed the sea
I saw a sun that was a refugee

I saw a sun that melted ice
I saw a sun that could compromise

I saw a sun that dressed in red
I saw a sun that rested in bed

I saw a sun I wanted to buy
I saw a sun that was too high

I saw a sun that was so low
I saw a sun that drew a bow

I saw a sun that laid the table
I saw a sun that was unstable

I saw a sun that was in grief
I saw a sun with strong belief

I saw a sun that played in the dust
I saw a sun with the colour of rust

I saw a sun that was a star
I saw a sun that looked for a bar

I saw a sun that came precisly
I saw a sun that smiled so nicely

I saw a sun that drew a knife
I saw a sun that fought for its life

I saw a sun that cared for rice
I saw a sun that had a price

I saw a sun that was a ghost
I saw a sun that was a host

I saw a sun from an earlier decade
I saw a sun that started to fade

I saw a sun that was forbidden
I saw a sun that was well hidden

I saw a sun that was red in the face
I saw a sun with a very bad case

I saw a sun that was full of delight
I saw a sun that had turned white

I saw a sun that nearly fainted
I saw a sun that had been painted

I saw a sun that was insane
I saw a sun that stood in a lane

I saw a sun in a dining room
I saw a sun that was a groom

I saw a sun that was a bride
I saw a sun that came from the side

I saw a sun that was in search
I saw a sun that went to church

I saw a sun that was directed
I saw a sun that was elected

I saw a sun that came to earth
I saw a sun that was given birth

I saw a sun that said goodbye
I saw a sun that wore a tie

I saw a sun that used to be free
I saw a sun in a colony

I saw a sun that lit a lawn
I saw a sun that came at dawn

I saw a sun that wanted to pray
I saw a sun with nothing to say

I saw a sun that tried to hide
I saw a sun that was world-wide

I saw a sun that gave a speech
I saw a sun that was out of reach

I saw a sun that knew what to hear
I saw a sun that played King Lear

I saw a sun that worked in a mine
I saw a sun that stood in a line

I saw a sun that got a call
I saw a sun that seemed to fall

I saw a sun that drove a Ford
I saw a sun that praised the Lord

I saw a sun that swore an oath
I saw a sun that didn't vote

I saw a sun I had to beg
I saw a sun inside an egg

I saw a sun that had no home
I saw a sun that lived in Rome

I saw a sun in paradise
I saw a sun that was in disguise

I saw a sun that read a book
I saw a sun that someone took
...

Close
Error Success