Ο χ ρ ό ν ο ς τ σ α κ ί σ τ η κ ε Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Ο χ ρ ό ν ο ς τ σ α κ ί σ τ η κ ε

Rating: 2.5


Ο χ ρ ό ν ο ς τ σ α κ ί σ τ η κ ε
σ τ ο β ρ ά χ ο τ η ς ε λ π ί δ α ς .
Η μ έ ρ α β γ ή κ ε
μ ε λ υ ρ ο δ ρ έ π α ν α σ τ ο ν κ ά μ π ο .
Κ α ι σ υ ,
κ ό ρ η τ ' α ν ε μ ο τ σ ί ν ο ρ ο υ ,
α ι ώ ν ι ο α ε ρ ι κ ό τ η ς σ κ λ α β ι ά ς μ ο υ ,
π ε ς τ ο τ ρ α γ ο ύ δ ι
α π ' τ η ν π η γ ή
π ' α ν α β λ ύ ζ ε ι τ η δ ό ξ α σ ο υ .


Α θ ή ν α 1974
Μ Ε Σ Α Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Β Β Α Γ Γ Ε Λ Ο

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success